Luận văn Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Cà Mau hiện nay

MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU 1Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 61.1. Quan niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của cán bộ, công chức cấp xã 61.2. Khái niệm, vai trò và nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 181.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã - yêu cầu cấp bách hiện nay 30Chương 1: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH CÀ MAU 332.1. Những đặc điểm lịch sử, tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Cà Mau 332.2. Ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Cà Mau 43Chương 3: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH CÀ MAU HIỆN NAY 673.1. Mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Cà Mau hiện nay 673.2. Những giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh Cà Mau hiện nay 72KẾT LUẬN 101DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 104DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 6

1.1. Quan niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của cán bộ, công chức cấp xã 6

1.2. Khái niệm, vai trò và nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 18

1.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã - yêu cầu cấp bách hiện nay 30

Chương 1: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH CÀ MAU 33

2.1. Những đặc điểm lịch sử, tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Cà Mau 33

2.2. Ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Cà Mau 43

Chương 3: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH CÀ MAU HIỆN NAY 67

3.1. Mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Cà Mau hiện nay 67

3.2. Những giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh Cà Mau hiện nay 72

KẾT LUẬN 101

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 104

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY