Luận văn Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai

Trang

MỤC LỤC .3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.6

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ.7

MỞ ĐẦU.8

1. Tính cấp thiết của đề tài .8

2. Mục tiêu của đề tài .9

3. Nhiệm vụ nghiên cứu .9

4. Phương pháp nghiên cứu.9

5. Phạm vi nghiên cứu.9

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn .10

7. Cơ sở dữ liệu, tài liệu phục vụ đề tài. 10

8. Cấu trúc của luận văn . 11

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS

PHỤC VỤ QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.12

1.1. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS PHỤC VỤ QUẢN LÝ CƠ SỞ

HẠ TẦNG . 12

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 12

1.1.2. Nhu cầu về CSDL GIS trong công tác quản lý CSHT kinh tế xã hội . 14

1.1.3. Cơ sở dữ liệu địa lý - công cụ hữu hiệu hỗ trợ ra quyết định. 15

1.2. KHÁI QUÁT CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU XÂY

DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ. 18

1.2.1. Cơ sở khoa học về hệ thông tin địa lý. 18

1.2.2. Cơ sở dữ liệu địa lý . 21

1.2.3. Công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ, phân tích, xử lý thông tin . 22

1.2.4. Khả năng ứng dụng của GIS trong xây dựng CSDL địa lý cấp tỉnh phục vụ

công tác quản lý hành chính. 26

1.3. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỊA LÝ .26

1.3.1. Phát triển và ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý trên thế giới . 26

1.3.2. Phát triển và ứng dụng GIS tại Việt nam . 27

1.3.3. Khái quát các công trình liên quan đến đề tài . 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY