Luận văn Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt viễn thông (COMAS)

MỤC LỤC

MỤC LỤC .ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . v

DANH MỤC BẢNG . vi

DANH MỤC BIỂU ĐỒ.vii

DANH MỤC HÌNH.viii

MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC

NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . 8

1.1. Một số khái niệm cơ bản . 8

1.1.1. Nguồn nhân lực . 8

1.1.2. Nguồn nhân lực trong tổ chức . 9

1.1.3. Chiến lược. 9

1.1.4. Chiến lược nguồn nhân lực. 10

1.2. Các mô hình xây dựng Chiến lược nguồn nhân lực . 14

1.2.1. Mô hình 5-P của Schuler (1992). 14

1.2.2. Mô hình Ma trận giá trị . 16

1.2.3. Lựa chọn mô hình xây dựng chiến lược nguồn nhân lực phù hợp. 20

1.3. Nội dung của chiến lược nguồn nhân lực . 21

1.3.1. Mục tiêu . 21

1.3.2. Sứ mệnh . 21

1.3.3. Các hoạt động nguồn nhân lực chiến lược . 22

1.3.4. Giải pháp thực hiện chiến lược nguồn nhân lực. 25

1.4. Phương pháp xây dựng chiến lược nguồn nhân lực của doanhnghiệp. 26

1.4.1. Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến

nguồn nhân lực chiến lược . 26

1.4.2. Phân tích các yếu tố môi trường bên trong ảnh hưởng đến

nguồn nhân lực chiến lược . 30iii

1.4.3. Ma trận SWOT và các định hướng chiến lược nguồn nhân lực. 33

1.5. Kinh nghiệm xây dựng chiến lược nguồn nhân lực của một số

doanh nghiệp và bài học cho COMAS . 35

1.5.1. Kinh nghiệm của một số công ty về định hướng chiến lược

nguồn nhân lực. 35

1.5.2. Bài học kinh nghiệm. 37

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ XÂY DỰNG CHIẾN

LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG (COMAS). 39

2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Xây dựng và lắp đặt viễn thông

(COMAS). 39

2.1.1. Giới thiệu chung. 39

2.1.2. Bộ máy tổ chức của công ty. 40

2.1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của COMAS . 40

2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty . 41

2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược

nguồn nhân lực của công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt viễn

thông COMAS. 43

2.2.1. Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài . 43

2.2.2. Phân tích các yếu tố môi trường bên trong COMAS. 49

2.2.2.6. Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên trong ( Ma trậnIFE). 70

2.3. Đánh giá chung về cơ hội - thách thức, điểm mạnh - điểm yếu

của COMAS. 71

2.3.1. Cơ hội của COMAS . 71

2.3.2. Thách thức đối với COMAS. 72

2.3.3. Điểm mạnh của COMAS. 72

2.3.4. Điểm yếu của COMAS. 73iv

2.3.5. Ma trận SWOT và các định hướng chiến lược nguồn nhân lực

của COMAS đến năm 2020. 74

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC

CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN

THÔNG COMAS GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 . 78

3.1. Sứ mệnh, mục tiêu và định hướng phát triển nguồn nhân lực

của công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp đặt viễn thông COMAS đến

năm 2020. 78

3.1.1. Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của công ty Cổ phần Xây

dựng và Lắp đặt viễn thông COMAS . 78

3.1.2. Định hướng chiến lược nguồn nhân lực của COMAS đến năm2020 . 85

3.2. Giải pháp. 86

3.2.1. Xác định các nhóm nhân lực tại COMAS. 86

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách tuyển dụng và đánh giá nhân lực . 88

3.2.3. Hoàn thiện chính sách duy trì và thu hút nguồn nhân lực chấtlượng cao . 95

3.2.4. Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 98

3.2.5. Hoàn thiện chính sách đãi ngộ. 103

3.2.6. Xây dựng đội ngũ nhân lực kế cận. 109

3.2.7. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp . 110

3.3. Thực hiện và kiểm soát chiến lược nguồn nhân lực của công ty. 111

3.3.1. Vai trò và nhiệm vụ các phòng ban. 111

3.3.2. Kế hoạch thực hiện chiến lược . 115

3.3.3. Kiểm soát chiến lược. 116

KẾT LUẬN. 117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY