Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty xi măng Nghi sơn, giai đoạn 2015-2019

MỤC LỤC

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn khoa học thạc sĩ kinh tế . iii

Danh mục các từ viết tắt. iv

Danh mục các sơ đồ, hình .v

Dang mục các bảng . vi

Mục lục. vii

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.3

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.3

5. KẾT CẤU NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI .5

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.6

1.1. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.6

1.1.1. Nguồn gốc và quá trình phát triển của khái niệm chiến lược kinh doanh [9].6

1.1.2. Khái niệm về chiến lược kinh doanh .8

1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh .9

1.1.4. Các cấp chiến lược và các loại chiến lược .10

1.2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.21

1.2.1. Khái niệm hoạch định chiến lược .21

1.2.2. Sự cần thiết và lợi ích của việc hoạch định chiến lược kinh doanh.21

1.2.3. Căn cứ, yêu cầu và nguyên tắc hoạch định chiến lược kinh doanh .23

1.3. QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.27

1.3.1. Xác định nhiệm vụ hay sứ mạng của doanh nghiệp và xác định mục tiêu kinhdoanh .27

1.3.2. Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp .30

1.3.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô (trên cơ sở mô hình PEST) .30

1.3.3. Phân tích môi trường nội bộ.40

1.3.4. Mô hình SWOT và các phương pháp hình thành và lựa chọn chiến lược kinhdoanh .43

1.3.4.1. Ma trận phân tích kết hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ (ma trậnSWOT) .43

1.3.5. Thẩm định phương án chiến lược đã lựa chọn.46

1.3.6. Xác định đúng các chính sách biện pháp chủ yếu để thực hiện chiến lược kinh

doanh đã lựa chọn .46

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÔNG TY XI

MĂNG NGHI SƠN, GIAI ĐOẠN 2015-2019 .48

2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XI MĂNGNGHI SƠN.48

2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển .48

2.1.2 Sứ mệnh và định hướng chiến lược của Công ty xi măng Nghi Sơn.50

2.1.3 Sản phẩm, thị trường.52

2.1.4 Văn hóa Công ty.54

2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XI

MĂNG NGHI SƠN.55

2.2.1. Sản lượng .55

2.2.2. Tình hình tài chính của Công ty.56

2.2.3. Tình hình lao động của công ty.58

2.3. CĂN CỨ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC.60

2.3.1. Xác định mục tiêu chiến lược .60

2.3.2. Phân tích môi trường kinh doanh.61

2.4. XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY XI MĂNG

NGHI SƠN, GIAI ĐOẠN 2015-2019 .80

2.4.1 Quan điểm của Công ty trong giai đoạn 2015-2019 .80

2.4.2 Mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2015-2019 .81

2.4.3 Chiến lược kinh doanh cho Công ty xi măng Nghi Sơn giai đoạn 2015-2019.81

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH

DOANH CỦA CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN, GIAI ĐOẠN 2015-2019 .89

3.1. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY .89

3.2. TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING NHẰM XÂY DỰNG CHIẾN

LƯỢC CẠNH TRANH DÀI HẠN.89

3.3. XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY YẾU TỐ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP .90

3.4. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỊ TRƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH.91

3.5. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC.92

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .93

1. KẾT LUẬN.93

2. KIẾN NGHỊ .94

2.1. Đối với Nhà nước.94

2.2. Đối với công ty.96

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY