Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt .iv

Mục lục.v

Danh mục các bảng . viii

Danh mục các hình, sơ đồ .ix

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Lý do lựa chọn đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu.2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.2

5. Kết cấu của luận văn .3

PHẦN THỨ HAI .4

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH

ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.4

1.1 Chiến lược kinh doanh .4

1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh .4

1.1.2 Phân loại chiến lược kinh doanh.5

1.1.3 Vai trò của chiến lược kinh doanh .7

1.2 Quản trị chiến lược.8

1.2.1 Khái niệm về quản trị chiến lược.8

1.2.2 Các lợi thế và hạn chế trong quản trị chiến lược kinh doanh.9

1.2.3 Các giai đoạn của quá trình quản trị chiến lược.10

1.3 Hoạch định chiến lược kinh doanh .13

1.3.1 Định nghĩa.13

1.3.2 Yêu cầu và nguyên tắc hoạch định chiến lược kinh doanh.13

1.4 Quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh.16

1.4.1 Xác định mục tiêu chiến lược .16

1.4.2 Phân tích đánh giá môi trường bên ngoài .16

1.4.3 Phân tích đánh giá môi trường bên trong.19

1.4.4 Hình thành các phương án chiến lược.20

1.4.5 Các công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược.20

1.4.6 Lựa chọn chiến lược phù hợp.25

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH

DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC.26TIỀN GIANG.26

2.1 Tổng quan về Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang .26

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty.26

2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty .27

2.1.3 Tình hình lao động .28

2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm gần đây .29

2.2 Công tác hoạch định chiến lược kinh doanh trong thời gian qua của Công ty

TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang .30

2.2.1 Tầm nhìn chiến lược .30

2.2.2 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh

doanh tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang .30

2.3 Nhận xét chung về công tác xây dựng chiến lược của công ty.38

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY

TNHH MTV CẤP NƯỚC TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2014-2025.40

3.1 Phân tích môi trường kinh doanh.40

3.1.1 Môi trường bên ngoài.40

3.1.2 Phân tích các yếu tố môi trường nội bộ công ty .57

3.2 Xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Cấp

nước Tiền Giang đến năm 2025.67

3.2.1 Xác định chiến lược qua phân tích SWOT .67

3.2.2 Lựa chọn các chiến lược thích hợp .70

3.3 Xác định chiến lược kinh doanh công ty .72

3.3.1 Xác định sứ mạng, tầm nhìn .72

3.3.2 Dự kiến các mục tiêu chủ yếu .72

3.3.3 Các biện pháp để thực hiện mục tiêu .72

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.80

Danh mục các tài liệu tham khảo .83

Phụ lục.86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY