Luận văn Xây dựng Báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH thương mại Nam Cường

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .I

LỜI CẢM ƠN. ii

MỤC LỤC .iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU. vii

DANH MỤC HÌNH VẼ. viii

DANH MỤC SƠ ĐỒ .Error! Bookmark not defined.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 1

1.1. Lý do chọn đề tài . 1

1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 2

1.3. Câu hỏi nghiên cứu. 2

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 2

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài . 2

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài . 2

1.5. Nội dung nghiên cứu của đề tài. 2

1.6. Phương pháp nghiên cứu của đề tài . 3

1.7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn. 6

1.7.1. Ý nghĩa khoa học. 6

1.7.2. Ý nghĩa thực tiễn . 6

1.8. Tên và kết cấu luận văn. 7

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 . 8

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ

CƠ BẢN VỀ BÁO CÁO BỘ PHẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

THƯƠNG MẠI . 9

2.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu . 9

2.1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu trên thế giới . 12iv

2.1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước . 14

2.2. Một số vấn đề cơ bản về báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát, đánh

giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp thương mại. 17

2.2.1. Khái niệm, đặc điểm của Báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát,

đánh giá hiệu quả hoạt động . 17

2.2.2. Vai trò của Báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu

quả hoạt động của doanh nghiệp. 28

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 . 32

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG VỀ BÁO CÁO BỘ PHẬN TẠI CÔNG

TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM CƯỜNG. 33

3.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường. 33

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 33

3.1.2. Hình thức kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường. 38

3.2. Thực trạng lập Báo cáo Bộ phận phục vụ kiểm soát đánh giá hiệu

quả hoạt động tại Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường . 40

3.2.1. Công tác lập kế hoạch. 40

3.2.2. Khảo sát thực trạng lập báo cáo bộ phận tại doanh nghiệp. 40

3.3. Đánh giá thực trạng lập báo cáo bộ phận tại công ty . 48

3.3.1. Ưu điểm. 48

3.3.2. Tồn tại . 49

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 . 51

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 52

4.1. Sự cần thiết phải xây dựng Báo cáo bộ phận tại Công ty TNHH

Thương Mại Nam Cường. 52

4.2. Định hướng phát triển của công ty. 53

4.2.1. Mục tiêu phát triển. 53

4.2.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn . 53v

4.3. Xây dựng Báo cáo bộ phận phục vụ kiểm soát và đánh giá hiệu

quả hoạt động tại Công ty TNHH Thương Mại Nam Cường . 54

4.4. Điều kiện thực hiện và kiến nghị . 57

4.4.1. Về phía nhà nước. 57

4.4.2. Về phía doanh nghiệp . 58

4.5. Kết luận. 59

TÓM TẮT CHƯƠNG 4 . 60

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 61

PHỤ LỤC. 63vi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY