Luận văn Xây dựng bản đồ nhận thức các thương hiệu viễn thông trong tâm trí khách hàng sinh viên Đại học Huế

MỤC LỤC

Lời cảm đoan . i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt . iv

Danh mục bảng .v

Danh mục biểu đồ, sơ đồ, đồ thị, hình vẽ .vi

Mục lục. vii

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ.1

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.4

1.1 Lý luận về thương hiệu .4

1.1.1 Khái niệm về thương hiệu, thương hiệu viễn thông .4

1.1.2 Chức năng của thương hiệu.4

1.1.3 Vai trò của thương hiệu .5

1.1.3.1 Vai trò đối với người tiêu dùng .5

1.1.3.2. Vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp .6

1.1.4 Tài sản thương hiệu.8

1.1.4.1 Nhận biết thương hiệu.8

1.1.4.2 Nhận thức giá trị.9

1.1.4.3 Liên tưởng qua thương hiệu.10

1.1.4.4 Trung thành với thương hiệu.11

1.1.5 Định vị thị trường.11

1.1.5.1 Khái niệm.11

1.1.5.2 Các hoạt động trọng tâm của chiến lược định vị .11

1.1.5.3 Các bước của tiến trình định vị .13

1.2. Phương pháp nghiên cứu.14

1.2.1 Phương pháp chọn mẫu.14

1.2.2 Quy trình nghiên cứu: .16

1.2.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu.19

CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.21

2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.21

2.1.1 Tổng quan về Đại học Huế.21

2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .21

2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức.24

2.1.1.3 Kê hoạch và chiến lược phát triển.25

2.1.1.4 Sứ mạng và tầm nhìn.26

2.2 Tổng quan về Viễn thông Thừa thiên Huế - Đơn vị chủ quản của Vinaphone trên

địa bàn Thừa Thiên Huế.26

2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của VNPT ở Việt Nam .26

2.2.1.1 Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ .26

2.2.1.2 Mô hình tổ chức của tập đòan bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT .28

2.2.1.3 Các phòng ban Tập đoàn.28

2.2.1.4 Triết lý kinh doanh của Tập đoàn.29

2.2.2 VNPT Thừa Thiên Huế .31

2.2.2.1 Khái quát quá trình hình thành phát triển của VNPT TT Huế .31

2.2.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và kinh doanh của VNPT Thừa Thiên Huế.33

2.2.2.3 Chức năng, nhiệm vụ của VNPT Thừa Thiên Huế .34

2.2.2.4 Tình hình vốn kinh doanh của VNPT Thừa Thiên Huế .35

2.2.2.5 Tình hình lao động của VNPT Thừa Thiên Huế .37

2.2.2.6 Số lượng điểm bán hàng và tình hình trang thiết bị.39

2.3 Kết quả nghiên cứu .40

2.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu.40

2.3.2 Xây dựng bản đồ nhận thức .44

2.3.2.1 Mức độ nhận biết của khách hàng sinh viên đối với các thương hiệu mạng di

động hiện nay .44

2.3.2.2 Xác định các tiêu thức quan trọng ảnh hương đến quyết định lựa chọn mạng

viễn thông của khách hàng.46

2.3.2.3 Xây dựng bản đồ nhận thức .48

2.3.1.4 Vị trí hiện tại của Vinaphone và đề xuất vị trí mới theo xu hướng thị trường.61

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VINAPHONE .64

3.1 Cơ sở đề ra giải pháp.64

3.1.1 Chiến lược phát triển của Vinaphone.64

3.1.2 Những thuận lợi, cơ hội và khó khăn thử thách trong việc xâm nhập và khai

thác thị trường sinh viên.65

3.1.3 Những hạn chế hiện tại của mạng Vinaphone.68

3.2 Giải pháp giúp Vinaphone xâm nhập, khai thác tốt hơn thị trường sinh viên .70

3.2.1 Nhóm giải pháp chính yếu .70

3.2.2 Nhóm giải pháp phụ trợ .71

PHẦN 3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .74

3.1 Kết luận .74

3.2 Kiến nghị.74

3.2.1 Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế .74

3.2.2 Đối với Viễn thông TTH – Đơn vị chủ quản của Vinaphone trên địa bàn TTH.75

TÀI LIỆU THAM KHẢO .76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY