Luận văn Xác định lợi thế cạnh tranh của Công ty TNHH Bia Huế thông qua việc phân tích chuỗi giá trị bia Huda

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan .i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các chữ viết tắt .iv

Danh mục các bảng .v

Danh mục các sơ đồ .vi

Danh mục các biểu đồ .vii

Danh mục các hình . viii

Danh mục các phụ lục .ix

Mục lục .x

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu.3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3

Chương 1

TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5

1.1. Cơ sở lý luận về chuỗi giá trị .5

1.1.1. Chuỗi giá trị .5

1.1.1.1. Khái niệm về chuỗi giá trị.5

1.1.1.2. Các quan điểm về chuỗi giá trị .6

1.1.1.3. So sánh chuỗi giá trị và chuỗi cung .16

1.2. Vận dụng chuỗi giá trị để nghiên cứu lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp .19

1.2.1. Vai trò của lợi thế cạnh tranh trong hoạt động của doanh nghiệp và mối

quan hệ với chuỗi giá trị .19

1.2.2. Sử dụng chuỗi giá trị để tăng cường marketing tương tác .25

1.2.3. Sử dụng cách tiếp cận chuỗi giá trị để thiết lập một chiến lược cạnh tranh.27

1.2.3.1. Cạnh tranh trên thị trường.28

1.2.3.2. Các yêu cầu nâng cấp cần thiết để cạnh tranh .29

1.2.3.3. Lập chiến lược cạnh tranh bền vững.30

1.2.4. Thực tiễn sử dụng chuỗi giá trị để phát triển sản xuất kinh doanh tại Việt Nam .31

Chương 2

ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH BIA HUẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU.34

2.1. Một số đặc điểm cơ bản của địa bàn nghiên cứu .34

2.1.1. Điều kiện tự nhiên.34

2.1.1.1. Vị trí địa lý .34

2.1.1.2. Thời tiết khí hậu .34

2.1.1.3. Nguồn nước.35

2.1.1.4. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty Bia Huế từ điều kiện tự nhiên .36

2.1.2. Tình hình kinh tế xã hội.36

2.1.2.1. Tình hình dân số lao động.36

2.1.2.2. Tình hình kinh tế khu vực .38

2.1.3. Tình hình hoạt động của công ty bia Huế.39

2.1.3.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển .39

2.1.3.3. Nhiệm vụ của công ty bia Huế [12] .42

2.1.3.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý tại công ty.43

2.1.3.5. Dây chuyền công nghệ và tổ chức dây chuyền sản xuất (Sơ đồ 2.2) .45

2.1.3.6. Đặc điểm và chủng loại sản phẩm của Công ty Bia Huế.47

2.1.3.7. Tình hình lao động .50

2.1.3.8. Tình hình về tài sản và nguồn vốn .52

2.1.3.9. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Bia Huế .55

2.2. Phương pháp nghiên cứu.55

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu sơ bộ .55

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu chính thức .56

2.2.2.1. Phương pháp định lượng.56

2.2.2.2. Phương pháp định tính .56

2.2.3. Phương pháp quan sát.56

2.2.4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.56

2.2.5. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo .56

2.2.6. Phương pháp điều tra.57

2.2.6.1. Phương pháp điều tra bằng Anket.57

2.2.6.2. Phương pháp điều tra bằng trao đổi, đàm thoại .57

2.2.7. Phương pháp xử lý, tổng hợp và phân tích số liệu .57

Chương 3

NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BIA HUẾ TỪ VIỆC

PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ BIA HUDA .58

3.1. Xác định chuỗi giá trị tổng quát của bia Huda.58

3.1.1. Các hoạt động hỗ trợ.58

3.1.1.1. Quy trình Công nghệ.58

3.1.1.2. Bộ phận hành chính (Sơ đồ 3.5) .64

3.1.1.3. Bộ phận nhân sự (Sơ đồ 3.6).66

3.1.1.4. Bộ phận cung ứng (Sơ đồ 3.7) .66

3.1.1.5. Bộ phận tài chính kế toán (Sơ đồ 3.8).67

3.1.2. Các hoạt động chính .68

3.1.2.1. Logistics đầu vào .68

3.1.2.2. Sản xuất.70

3.1.2.3. Logistics đầu ra .71

3.1.2.4. Bộ phận Sales & Marketing & PR.73

3.2. Nâng cao lợi thế cạnh tranh của Công ty bia Huế từ việc phân tích chuỗi giá

trị bia Huda .76

3.2.1. Phân tích chuỗi giá trị bia Huda .76

3.2.1.1. Phân tích chi phí, lợi nhuận trên mỗi két bia Huda.76

3.2.1.2. Xây dựng chuỗi giá trị bia Huda trên cơ sở phân tích nguồn gốc tạo

ra lợi nhuận .85

3.2.1.3. Phân tích hệ thống phân phối các sản phẩm của Công ty.101

3.2.2. Những căn cứ để xây dựng các giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của

Công ty bia Huế .106

3.2.2.1. Môi trường cạnh tranh .106

3.2.2.2. Mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty bia Huế giai đoạn 2010-2015.109

3.2.2.3. Các lợi thế cạnh tranh của Công ty bia Huế rút ra được từ việc phân

tích chuỗi giá trị .110

3.2.3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của Công tybia Huế.115

3.2.3.1. Các giải pháp về chính sách.115

3.2.3.2. Các giải pháp về kỹ thuật, công nghệ .116

3.2.3.3. Các giải pháp về phát triển thị trường.117

3.2.3.4. Các giải pháp về tổ chức nhân sự .120

3.2.3.5. Hoàn thiện hệ thống phân phối trên toàn quốc .121

3.2.3.6. Chú trọng hơn nữa vào công tác nghiên cứu và phát triển .122

3.2.3.7. Các giải pháp phát triển thị trường nước ngoài .122

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .123

1. Kết luận .123

2. Kiến nghị .125

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO .127

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY