Luận văn Xã hội hóa hoạt động đào tạo nghề năm 2005 - 2010 (trên cứ liệu các trường Trung học chuyên nghiệp của thành phố HồChí Minh

MỤC LỤC PHẦN I : MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đềtài . 1 2. Lịch sửvấn đề. 4 3. Mục đích nghiên cứu. 7 4. Khách thểvà đối tượng nghiên cứu. . 8 5. Giảthuyết khoa học. . 8 6. Giới hạn của đềtài. . 8 7. Đóng góp của luận văn. 8 8. Nội dung nghiên cứu. . 9 9. Phương pháp nghiên cứu .10 10. Kết cấu đoạn văn . 11 PHẦN II : NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN CỦA ĐỀTÀI . 12 1.1. Một sốvấn đềcơbản của xã hội hóa (XHH) giáo dục . 12 1.1.1. Quan niệm vềXHH .12 1.1.2. Mục đích của XHH giáo dục .16 1.1.3 Nội dung XHH giáo dục.17 1.1.4 Phương thức XHH giáo dục .19 1.1.5 Vai trò của các lực lượng trong hệthống chính trị đối với quá trình XHH giáo dục.22 1.1.6 Một sốvấn đềcần quan tâm khi tiến hành XHH giáo dục.26 1.2. Vịtrí và vai trò của các trường THCN trong hệthống giáo dục quốc dân Việt Nam .26 1.2.1. Vịtrí của các trường THCN trong hệthống giáo dục quốc dânViệt Nam .26 1.2.2. Vai trò của trường THCN.29 1.3. Quan điểm của Đảng ta vềXHH giáo dục. .32 1.3.1. Những cơsở để Đảng ta đưa ra quan điểm XHH giáo dục .32 1.3.2. Các quan điểm của Đảng vềXHH giáo dục.33 1.3.3. TP. HồChí Minh và nhu cầu phát triển hệthống đào tạo nghềphục vụcho việc phát triển KT – XH. .36 CHƯƠNG 2 -THỰC TRẠNG XHH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀỞTP.HCM THỜI GIAN QUA.40 2.1. TP.HCM : Điều kiện tựnhiên & xã hội- tính bức thiết của nhu cầu Đào tạo nhân lực và vấn đềXHH hoạt động đào tạo nghề.40 2.1.1. Tổng quan vềTP. HCM .40 2.1.2. Tính bức thiết của nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của TP. HCM. .48 2.2. Hệthống trường THCN của TP. HCM. .52 2.2.1. Tổng quan vềcác trường THCN ởTP. HCM .53 2.2.2. Hoạt động đào tạo nghềcủa các trường THCN thời gian qua. .60 2.2.3. Một vài nhận xét. .63 2.3. Thực trạng XHH giáo dục và XHH hoạt động đào tạo nghềởTP.HCM thời gian qua. .66 2.3.1. Một sốthành tựu.66 2.3.2. Một sốtồn tại.71 2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại.76CHƯƠNG 3 - MỘT SỐGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢCÔNG TÁC XHH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG THCN ỞTP. HCM ĐẾN NĂM 2010 .80 3.1. Những căn cứ đểxây dựng các giải pháp. .80 3.1.1. Căn cứlý luận.80 3.1.2. Căn cứpháp lý. .80 3.1.3. Căn cứthực tiễn.81 3.2. Một sốnguyên tắc khi xây dựng các giải pháp. .81 3.2.1. Nguyên tắc thứnhất.81 3.2.2. Nguyên tắc thứhai.82 3.2.3. Nguyên tắc thứba.83 3.3. Một sốgiải pháp nâng cao hiệu quảXHH hoạt động đào tạo nghề ởTP. HCM .84 3.3.1. Giải pháp 1 : Xây dựng một nhận thức đúng đắn vềvai trò của công tác đào tạo nghề. .84 3.3.2. Giải pháp 2 : Quy hoạch hoá mạng lưới trường THCN. .86 3.3.3. Giải pháp 3 : Nâng cao hiệu quảhoạt động đào tạo của các trường THCN .95 PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊKết luận . .106 Một sốkiến nghị. .108

MỤC LỤC

PHẦN I : MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đềtài . 1

2. Lịch sửvấn đề. 4

3. Mục đích nghiên cứu. 7

4. Khách thểvà đối tượng nghiên cứu. . 8

5. Giảthuyết khoa học. . 8

6. Giới hạn của đềtài. . 8

7. Đóng góp của luận văn. 8

8. Nội dung nghiên cứu. . 9

9. Phương pháp nghiên cứu .10

10. Kết cấu đoạn văn . 11

PHẦN II : NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN CỦA ĐỀTÀI . 12

1.1. Một sốvấn đềcơbản của xã hội hóa (XHH) giáo dục . 12

1.1.1. Quan niệm vềXHH .12

1.1.2. Mục đích của XHH giáo dục .16

1.1.3 Nội dung XHH giáo dục.17

1.1.4 Phương thức XHH giáo dục .19

1.1.5 Vai trò của các lực lượng trong hệthống chính trị đối với

quá trình XHH giáo dục.22

1.1.6 Một sốvấn đềcần quan tâm khi tiến hành XHH giáo dục.26

1.2. Vịtrí và vai trò của các trường THCN trong hệthống giáo dục

quốc dân Việt Nam .26

1.2.1. Vịtrí của các trường THCN trong hệthống giáo dục

quốc dânViệt Nam .26

1.2.2. Vai trò của trường THCN.29

1.3. Quan điểm của Đảng ta vềXHH giáo dục. .32

1.3.1. Những cơsở để Đảng ta đưa ra quan điểm XHH giáo dục .32

1.3.2. Các quan điểm của Đảng vềXHH giáo dục.33

1.3.3. TP. HồChí Minh và nhu cầu phát triển hệthống đào tạo nghề

phục vụcho việc phát triển KT – XH. .36

CHƯƠNG 2 -THỰC TRẠNG XHH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ

ỞTP.HCM THỜI GIAN QUA.40

2.1. TP.HCM : Điều kiện tựnhiên & xã hội- tính bức thiết của nhu cầu

Đào tạo nhân lực và vấn đềXHH hoạt động đào tạo nghề.40

2.1.1. Tổng quan vềTP. HCM .40

2.1.2. Tính bức thiết của nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của TP. HCM. .48

2.2. Hệthống trường THCN của TP. HCM. .52

2.2.1. Tổng quan vềcác trường THCN ởTP. HCM .53

2.2.2. Hoạt động đào tạo nghềcủa các trường THCN thời gian qua. .60

2.2.3. Một vài nhận xét. .63

2.3. Thực trạng XHH giáo dục và XHH hoạt động đào tạo nghề

ởTP.HCM thời gian qua. .66

2.3.1. Một sốthành tựu.66

2.3.2. Một sốtồn tại.71

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại.76

CHƯƠNG 3 - MỘT SỐGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢCÔNG TÁC

XHH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHỀ ĐỐI VỚI CÁC

TRƯỜNG THCN ỞTP. HCM ĐẾN NĂM 2010 .80

3.1. Những căn cứ đểxây dựng các giải pháp. .80

3.1.1. Căn cứlý luận.80

3.1.2. Căn cứpháp lý. .80

3.1.3. Căn cứthực tiễn.81

3.2. Một sốnguyên tắc khi xây dựng các giải pháp. .81

3.2.1. Nguyên tắc thứnhất.81

3.2.2. Nguyên tắc thứhai.82

3.2.3. Nguyên tắc thứba.83

3.3. Một sốgiải pháp nâng cao hiệu quảXHH hoạt động đào tạo nghề

ởTP. HCM .84

3.3.1. Giải pháp 1 : Xây dựng một nhận thức đúng đắn vềvai trò

của công tác đào tạo nghề. .84

3.3.2. Giải pháp 2 : Quy hoạch hoá mạng lưới trường THCN. .86

3.3.3. Giải pháp 3 : Nâng cao hiệu quảhoạt động đào tạo của các

trường THCN .95

PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận . .106

Một sốkiến nghị. .108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY