Luận văn Vốn lưu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty cổ phần thương mại Gia Trang

MỤC LỤCChương 1 4Vốn lưu động và nâng cao 4hiệu quả sử dụng vốn lưu động 41.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG 41.1.1. Vốn lưu động và đặc điểm của vốn lưu động 41.1.2. Phân loại vốn lưu động 61.1.2.1. Phân loại vốn lưu động theo vai trò của từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh 61.1.2.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện 71.1.2.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu vốn 71.1.3. Kết cấu vốn lưu động của các nhân tố ảnh hưởng 81.1.4. Các nguồn tài trợ nhu cầu vốnlưu động 81.1.4.1. Tín dụng thương mại 91.1.4.2. Tín dụng ngân hàng 91.1.4.3. Thương phiếu 101.1.4.4. Các nguồn tài trợ khác 111.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 131.2.1. Môi trường vĩ mô 131.2.2. Môi trường tác nghiệp 141.2.3. Môi trường bên trong 151.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BẢO TOÀN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 161.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 161.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động 161.3.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Doanh nghiệp 171.3.3.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 171.3.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động (Hq) 181.3.3.3. Hàm lượng vốn lưu động (HL) 181.3.3.4. Mức tiết kiệm vốn lưu động do tăng tốc độ luân chuyển 181.3.3.5. Mức doanh lợi vốn lưu động 191.3.3.6. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng hàng tồn kho và các khoản phải thu 191.3.3.7. Tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 201.4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 23chương 2 32TìNH HìNH Sử DụNG VốN LƯu ĐộNG Và HIệu QUả Sử DụNG VốN LƯu ĐộNG TạI CÔNG TY CPTM Gia Trang 322.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT CỦA CÔNG TY CPTM GIA TRANG 322.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 322.1.1.1.Thông tin cơ bản về doanh nghiệp 322.1.1.2. Thời điểm thành lập và quá trình phát triển 322.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 332.1.3. Cơ cấu tổ chức 342.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 372.1.4.1. Sản phẩm của công ty 372.1.4.2. Quy trình công nghệ 382.1.4.3. Đặc điểm bán hàng tại công ty CPTM Gia Trang 392.1.4.4. Đặc điểm về lao động trong công ty 412.1.4.5. Sản lượng sản phẩm, doanh thu. 432.1.5. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 452.1.5.1. Thuận lợi 452.1.5.2.Khó khăn 452.1.5.3. Kế hoạch phát triển kinh doanh 452.2. THỰC TRẠNG CễNG TÁC QUẢN Lí VÀ XỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA TRANG 462.2.1. Khái quát tình hình tài chính của công ty CPTM Gia Trang 462.2.1.1. Cơ cấu vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn kinh doanh 462.2.1.2. Các hế số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản 49Bảng 10:Hiệu quả sử dụng vốn ở công ty CPTM Gia Trang 552.2.2. Tình hình tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty CPTM Gia Trang 562.2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty năm 2007- 2008 642.2.4. Những biện pháp chủ yếu Công ty đã và đang áp dụng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng 702.2.4.1.Những biện pháp chủ yếu trong công tác tổ chức và sử dụng VLĐ mà Công ty đã và đang áp dụng 702.2.4.2. Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý và sử dụng VLĐ ở công ty CPTM Gia Trang 712.2.5. Kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của một số doanh nghiệp trong và ngoài nước 72CHƯƠNG 3 75Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty CPtm gia trang 753.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY CPTM GIA TRANG TRONG THỜI GIAN TỚI 75a. Về đầu tư trang thiết bị 753.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY CPTM GIA TRANG 76Biện pháp 1: Xác định nhu cầu vốn lưu động 77

MỤC LỤC

Chương 1 4

Vốn lưu động và nâng cao 4

hiệu quả sử dụng vốn lưu động 4

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG 4

1.1.1. Vốn lưu động và đặc điểm của vốn lưu động 4

1.1.2. Phân loại vốn lưu động 6

1.1.2.1. Phân loại vốn lưu động theo vai trò của từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh 6

1.1.2.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện 7

1.1.2.3. Phân loại theo quan hệ sở hữu vốn 7

1.1.3. Kết cấu vốn lưu động của các nhân tố ảnh hưởng 8

1.1.4. Các nguồn tài trợ nhu cầu vốnlưu động 8

1.1.4.1. Tín dụng thương mại 9

1.1.4.2. Tín dụng ngân hàng 9

1.1.4.3. Thương phiếu 10

1.1.4.4. Các nguồn tài trợ khác 11

1.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 13

1.2.1. Môi trường vĩ mô 13

1.2.2. Môi trường tác nghiệp 14

1.2.3. Môi trường bên trong 15

1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BẢO TOÀN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 16

1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 16

1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động 16

1.3.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong Doanh nghiệp 17

1.3.3.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động 17

1.3.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động (Hq) 18

1.3.3.3. Hàm lượng vốn lưu động (HL) 18

1.3.3.4. Mức tiết kiệm vốn lưu động do tăng tốc độ luân chuyển 18

1.3.3.5. Mức doanh lợi vốn lưu động 19

1.3.3.6. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng hàng tồn kho và các khoản phải thu 19

1.3.3.7. Tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 20

1.4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 23

chương 2 32

TìNH HìNH Sử DụNG VốN LƯu ĐộNG Và HIệu QUả Sử DụNG VốN LƯu ĐộNG TạI CÔNG TY CPTM Gia Trang 32

2.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT CỦA CÔNG TY CPTM GIA TRANG 32

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 32

2.1.1.1.Thông tin cơ bản về doanh nghiệp 32

2.1.1.2. Thời điểm thành lập và quá trình phát triển 32

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 33

2.1.3. Cơ cấu tổ chức 34

2.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 37

2.1.4.1. Sản phẩm của công ty 37

2.1.4.2. Quy trình công nghệ 38

2.1.4.3. Đặc điểm bán hàng tại công ty CPTM Gia Trang 39

2.1.4.4. Đặc điểm về lao động trong công ty 41

2.1.4.5. Sản lượng sản phẩm, doanh thu. 43

2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 45

2.1.5.1. Thuận lợi 45

2.1.5.2.Khó khăn 45

2.1.5.3. Kế hoạch phát triển kinh doanh 45

2.2. THỰC TRẠNG CễNG TÁC QUẢN Lí VÀ XỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA TRANG 46

2.2.1. Khái quát tình hình tài chính của công ty CPTM Gia Trang 46

2.2.1.1. Cơ cấu vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn kinh doanh 46

2.2.1.2. Các hế số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản 49

Bảng 10:Hiệu quả sử dụng vốn ở công ty CPTM Gia Trang 55

2.2.2. Tình hình tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty CPTM Gia Trang 56

2.2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty năm 2007- 2008 64

2.2.4. Những biện pháp chủ yếu Công ty đã và đang áp dụng trong việc nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng 70

2.2.4.1.Những biện pháp chủ yếu trong công tác tổ chức và sử dụng VLĐ mà Công ty đã và đang áp dụng 70

2.2.4.2. Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý và sử dụng VLĐ ở công ty CPTM Gia Trang 71

2.2.5. Kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của một số doanh nghiệp trong và ngoài nước 72

CHƯƠNG 3 75

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty CPtm gia trang 75

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY CPTM GIA TRANG TRONG THỜI GIAN TỚI 75

a. Về đầu tư trang thiết bị 75

3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VLĐ TẠI CÔNG TY CPTM GIA TRANG 76

Biện pháp 1: Xác định nhu cầu vốn lưu động 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY