Luận văn Vốn cố định và một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt Nam

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 11 – Tổng quan về VCĐ 11.1- Khái niệm, cơ cấu VCĐ trong doanh nghiệp 11.2- Nguồn hình thành VCĐ 21.3- Vai trò của VCĐ trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 21.4- Yêu cầu quản lý và sử dụng TSCĐ 31.4.1- Phân loại theo hình thái biểu hiện và công dụng kinh tế 31.4.2- Phân loại theo tình hình sử dụng: 41.4.3- Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu: 41.5- Khấu hao TSCĐ 51.5.1- Hao mòn và khấu hao TSCĐ: 51.5.2- Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 51.6- Bảo toàn vốn cố định: 82- Các tiêu chí phản ánh hiệu quả sử dụng VCĐ 83- Yêu cầu quản lý và các biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ trong doanh nghiệp. 103.1-Yêu cầu quản lý 103.2- Các biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp. 10CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 122.1- Tổng quan về công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt Nam 122.1.1- Lịch sử hình thành và phát triển 122.1.2- Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của công ty: 132.1.3 – Cơ cấu bộ máy tổ chức 152.1.4 Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 182.2 Thực trạng quản lý và hiệu quả sử dụng VCĐ tại công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt Nam 192.2.1 Tình hình kết cấu vốn kinh doanh của công ty CEC. 192.2.2 Tình hình tăng giảm TSCĐ của công ty CEC 212.2.3 Hiện trạng TSCĐ tại công ty trong 2 năm 222.2.4 Các chỉ tiêu đánh gía hiệu quả sử dụng VCD của công ty 22CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỂN TỬ VÀ TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 253.1 Định hướng sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn cố định tại công ty CEC trong năm 2010-2011 253.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có định ở Công ty cổ phần điển tử và truyền hình cáp Việt Nam 263.2.1 Đẩy mạnh công tác khai thác, tạo lập nguồn vốn tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, qui trình công nghệ. 263.2.2 Hoàn thịên công tác phân cấp quản lý tài sản cố định. 283.2.3 Công ty cần tận dụng năng lực sản xuất hiện có của tài sản cố định vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 283.2.4 Công ty cần có phương pháp khấu hao hợp lý. 293.2.5 Coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên chức nhằm nâng cao trình độ sử dụng và quản lý TSCD 29

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 1

1 – Tổng quan về VCĐ 1

1.1- Khái niệm, cơ cấu VCĐ trong doanh nghiệp 1

1.2- Nguồn hình thành VCĐ 2

1.3- Vai trò của VCĐ trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 2

1.4- Yêu cầu quản lý và sử dụng TSCĐ 3

1.4.1- Phân loại theo hình thái biểu hiện và công dụng kinh tế 3

1.4.2- Phân loại theo tình hình sử dụng: 4

1.4.3- Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu: 4

1.5- Khấu hao TSCĐ 5

1.5.1- Hao mòn và khấu hao TSCĐ: 5

1.5.2- Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 5

1.6- Bảo toàn vốn cố định: 8

2- Các tiêu chí phản ánh hiệu quả sử dụng VCĐ 8

3- Yêu cầu quản lý và các biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ trong doanh nghiệp. 10

3.1-Yêu cầu quản lý 10

3.2- Các biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp. 10

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 12

2.1- Tổng quan về công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt Nam 12

2.1.1- Lịch sử hình thành và phát triển 12

2.1.2- Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của công ty: 13

2.1.3 – Cơ cấu bộ máy tổ chức 15

2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 18

2.2 Thực trạng quản lý và hiệu quả sử dụng VCĐ tại công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt Nam 19

2.2.1 Tình hình kết cấu vốn kinh doanh của công ty CEC. 19

2.2.2 Tình hình tăng giảm TSCĐ của công ty CEC 21

2.2.3 Hiện trạng TSCĐ tại công ty trong 2 năm 22

2.2.4 Các chỉ tiêu đánh gía hiệu quả sử dụng VCD của công ty 22

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỂN TỬ VÀ TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM 25

3.1 Định hướng sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn cố định tại công ty CEC trong năm 2010-2011 25

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có định ở Công ty cổ phần điển tử và truyền hình cáp Việt Nam 26

3.2.1 Đẩy mạnh công tác khai thác, tạo lập nguồn vốn tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, qui trình công nghệ. 26

3.2.2 Hoàn thịên công tác phân cấp quản lý tài sản cố định. 28

3.2.3 Công ty cần tận dụng năng lực sản xuất hiện có của tài sản cố định vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 28

3.2.4 Công ty cần có phương pháp khấu hao hợp lý. 29

3.2.5 Coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên chức nhằm nâng cao trình độ sử dụng và quản lý TSCD 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY