Luận văn Việc làm và thu nhập của người nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục bảng biểu. iv

Mục lục.v

PHẦN I: MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài .2

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài .3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài .4

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài .4

6. Những đóng góp mới về khoa học của đề tài.5

7. Kết cấu của đề tài .5

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP

CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP .6

TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA .6

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN.6

1.1.1. Khái quát chung về lao động nông nghiệp, việc làm và thu nhập của ngườilao động.6

1.1.1.1. Khái niệm lao động nông nghiệp .6

1.1.1.2. Khái niệm việc làm .7

1.1.1.3. Khái niệm thu nhập .10

1.1.2. Đô thị hóa và sự cần thiết việc thu hồi đất của nông dân .11

1.1.2.1. Đô thị.11

1.1.2.2. Đô thị hóa.14

1.1.2.3. Sự cần thiết của việc thu hồi đất phục vụ cho quá trình đô thị hóa .17

1.1.3. Tác động của đô thị hóa đến việc làm và thu nhập của người nông dân .18

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN.21

1.2.1. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới về giải quyết việc làm, nâng cao thu

nhập cho người nông dân sau thu hồi đất.21

1.2.1.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc.21

1.2.1.2. Kinh nghiệm của Nhật Bản.26

1.2.2. Kinh nghiệm của địa phương trong nước về giải quyết việc làm, nâng cao thu

nhập cho người nông dân sau thu hồi đất.28

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.29

1.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu .29

1.3.2. Phương pháp phân tích số liệu .30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI NÔNG

DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ

THỊ HÓAỞ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .35

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THỊ XÃ HƯƠNG THỦY.35

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên .35

2.1.1.1. Vị trí địa lý và địa hình .35

2.1.1.2. Về khí hậu, thời tiết, thủy văn.36

2.1.1.3. Tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản.38

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội .42

2.1.2.1. Dân số, lao động, việc làm và mức sống của dân cư .42

2.1.2.2. Đặc điểm cơ sở hạ tầng và trang bị kỹ thuật.46

2.1.2.3. Tình hình đầu tư phát triển của thị xã Hương Thủy.51

2.1.3. Nhận xét chung về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của thị xã Hương Thủy.55

2.1.3.1. Thuận lợi .55

2.1.3.2. Khó khăn .55

2.2. TÌNH HÌNH VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN SAU

THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY.56

2.2.1. Năng lực sản xuất của các hộ điều tra.56

2.2.1.1. Đất đai .56

2.2.1.2. Vốn sản xuất.60

2.2.1.3. Lực lượng lao động .61

2.2.1.4. Tình hình đầu tư sản xuất của các hộ nông dân .62

2.2.2. Tình hình việc làm của người nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp .64

2.2.2.1. Trình độ văn hóa, chuyên môn của người lao động.64

2.2.2.2. Việc làm của người nông dân .67

2.2.2.3. Sự chuyển đổi ngành nghề của người nông dân sau thu hồi đất.73

2.2.2.4. Nhận xét chung về việc làm của người nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp.75

2.2.3. Tình hình thu nhập của người nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp.75

2.2.3.1. Quy mô thu nhập của các hộ điều tra sau thu hồi đất .75

2.2.3.2. Cơ cấu thu nhập của các hộ điều tra sau thu hồi đất.77

2.2.3.3. Nhận xét chung về thu nhập của người nông dân sau khi thu hồi đất .78

2.3. NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC

LÀM, NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT

Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY.79

2.3.1. Những kết quả tích cực .79

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân .80

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM,.82

NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG

NGHIỆP Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY .82

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM,

NÂNG CAO THU NHậP CHO NGƯỜI NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG

NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ .82

3.1.1. Phương hướng .82

3.1.2. Mục tiêu .86

3.1.3. Quan điểm .86

3.2. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, NÂNG CAO THU NHẬP

CHO NGƯỜI NÔNG DÂN SAU THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ

TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .87

3.2.1. Thực hiện chính sách đào tạo, dạy nghề cho người lao động cho phù hợp với

yêu cầu mới của xã hội.87

3.3.2. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất

nông nghiệp.90

3.3.3. Đẩy mạnh phân công lại lao động, phát triển ngành nghề mới nhằm thu hút

lao động, tạo nhiều việc làm mới cho lao động nông nghiệp .93

3.3.4. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động .95

3.3.5. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng khu tái định cư, hỗ trợ

phát triển sản xuất, ổn định đời sống cho người dân có đất thu hồi .96

3.3.6. Nâng cao hiệu quả tác động của nhà nước góp phần tạo nhiều việc làm, nâng

cao thu nhập cho người lao động .97

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .99

1. KẾT LUẬN.99

2. KIẾN NGHỊ .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY