Luận văn Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

MỤC LỤC

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .iii

Danh sách các từ viết tắt .iv

Danh mục các bảng . v

Danh mục biểu đồ .vi

Mục lục.vii

MỞ ĐẦU. 1

1.Tính cấp thiết của đề tài . 1

2.Câu hỏi nghiên cứu . 1

3.Mục tiêu nghiên cứu. 2

4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

5.Kết cấu của đề tài . 2

NỘI DUNG . 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA

LAO ĐỘNG NÔNG THÔN . 3

1.1 Tổng quan các vấn đề nghiên cứu. 3

1.2 Một số khái niệm về việc làm và thu nhập của lao động nông thôn. 5

1.2.1 Khái niệm về lao động và lao động nông thôn . 5

1.2.2 Khái niệm về việc làm . 7

1.2.3 Khái niệm về thu nhập . 8

1.3 Đặc điểm việc làm và thu nhập của lao động nông thôn . 9

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của lao

động nông thôn. 10

1.4.1 Nhóm nhân tố tự nhiên . 10

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾviii

1.4.2 Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội . 12

1.5 Các chỉ tiêu đánh giá việc làm và thu nhập của lao động nông thôn. 16

1.5.1 Các phương pháp nghiên cứu . 16

1.5.2 Các chỉ tiêu nghiên cứu. 18

1.6 Kinh nghiệm tạo việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn của các

nước trên thế giới và ở Việt Nam. 21

1.6.1 Kinh nghiệm của một số nước về tạo việc làm và thu nhập cho

lao động nông thôn. 21

1.6.2 Kinh nghiệm của một số tỉnh trong nước về tạo việc làm và

thu nhập cho lao động nông thôn. 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO

ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH. 26

2.1 Đặc điểm cơ bản của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 26

2.1.1 Điều kiện tự nhiên. 26

2.1.2 Điều kiện kinh tế và xã hội . 30

2.1.3 Nhận định chung về tình hình cơ bản của huyện. 32

2.2 Dân số, lao động, việc làm của huyện . 34

2.2.1 Tình hình dân số và lao động của huyện . 34

2.2.2 Tình hình việc làm của huyện Hải Hậu . 38

2.3 Thực trạng lao động, việc làm và thu nhập của các đối tượng điều tra. 39

2.3.1 Khái quát về các hộ điều tra. 39

2.3.2 Số lượng và chất lượng lao động điều tra. 41

2.3.3 Thực trạng việc làm của lao động nông thôn. 44

2.3.4 Thu nhập và cơ cấu thu nhập của lao động nông thôn . 52

2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của

lao động nông thôn ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 58

2.4.1 Ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến việc làm và

thu nhập của người lao động. 58

2.4.2 Ảnh hưởng của cơ cấu ngành nghề. 60

2.4.3 Ảnh hưởng của độ tuổi và giới tính đến việc làm và thu nhập

của lao động nông thôn. 63

2.4.4 Ảnh hưởng của diện tích đất nông nghiệp. 69

2.4.5 Các nhân tố khác. 72

2.5 Thành tựu và hạn chế trong vấn đề giải quyết việc làm và thu nhập của lao

động nông thôn ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 74

2.5.1 Thành tựu . 74

2.5.2 Hạn chế . .75

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI

QUYẾT VIỆC LÀM, NÂNG CAO THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG

THÔN Ở HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH. 77

3.1 Phương hướng giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của LĐNT ở huyện

Hải Hậu, tỉnh Nam Định . 77

3.1.1 Phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

của huyện Hải Hậu đến năm 2015 . 77

3.1.2 Phương hướng và mục tiêu giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập

của LĐNT ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 78

3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập của

lao động nông thôn ở huyện Hải Hậu . 78

3.2.1 Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 79

3.2.2 Phát triển nguồn nhân lực . 83

3.2.3 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn . 84

3.2.4 Giải pháp về vốn . 86

3.2.5 Tăng cường đầu tư thâm canh kết hợp với việc khai thác

sử dụng hợp lý tiềm năng đất đai. 88

3.2.6 Giải quyết việc làm cho LĐNT qua chương trình hợp tác

xuất khẩu lao động . 90

3.2.7 Nhóm giải pháp gắn với đặc điểm tình hình, vùng sinh thái của các

xã điều tra 91

3.2.8 Giải pháp có tính kiến nghị các cấp chính quyền trên lĩnh vực

việc làm và thu nhập cho LĐNT. 94

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 97

I. Kết luận. 97

II. Kiến nghị . 98

DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 100

PHỤ LỤC. 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY