Luận văn Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn dưới tác động của thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa ở huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Lời cam đoan. i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục những từ viết tắt. iv

Danh mục các hình, biểu đồ.v

Danh mục các bảng . vi

Mục lục. vii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO

ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT CHO QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA .7

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM.7

1.1.1. Khái niệm về việc làm.7

1.1.2. Người có việc làm .8

1.1.3. Phân loại việc làm và thất nghiệp .9

1.1.4. Tạo việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động .10

1.1.5. Khái niệm về thu nhập .11

1.2. ĐÔ THỊ HÓA VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI THU HỒI ĐẤT TRONG QUÁ

TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA .12

1.2.1. Đô thị hoá.12

1.2.2. Sự cần thiết phải thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa.14

1.3. ĐÔ THỊ HÓA VÀ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO

ĐỘNG BỊ MẤT ĐẤT CHO QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA .16

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM VÀ TĂNG THU

NHẬP CHO LAO ĐỘNG SAU THU HỒI ĐẤT.20

1.4.1. Các nhân tố môi trường bên ngoài.20

1.4.2. Các nhân tố bản thân người lao động.23

1.5. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP.24

1.5.1. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh diện tích đất đai bị thu hồi .24

1.5.2. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh về việc làm của lao động.25

1.5.3. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh thu thập của lao động và hộ gia đình .26

1.6. KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TRONG QUÁ TRÌNH THU HỒI

ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM .27

1.6.1. Kinh nghiệm của thế giới.27

1.6.2. Kinh nghiệm của Việt Nam.31

1.7. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP TẠIVIỆT NAM .35

CHƯƠNG II: VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG BỊ THU HỐI ĐẤT

CHO QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở HUYỆN PHÚ VANG.38

2.1. MỘT VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HUYỆN .38

2.1.1. Điều kiện tự nhiên.38

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội .39

2.1.2.1.Tình hình dân số và lao động .39

2.1.2.2. Tình hình sử dụng đất huyện Phú Vang.41

2.1.2.3. Kết cấu hạ tầng.43

2.1.2.4. Đặc điểm kinh tế của huyện .44

2.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THU HỒI ĐẤT HUYỆN PHÚ

VANG GIAI ĐOẠN 2007-2010.47

2.3. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG

THÔN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI ĐỂ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN PHÚ VANG .51

2.3.1. Tình hình cơ bản của các hộ điều tra .51

2.3.2. Tình hình biến động đất đai của các hộ điều tra .52

2.3.3. Ảnh hưởng của thu hồi đất nông nghiệp đến việc làm của lao động.53

2.3.2.1. Thay đổi việc làm của lao động .53

2.3.2.2. Thay đổi thời gian làm việc của lao động.57

2.3.3. Thay đổi thu nhập của lao động điều tra.62

2.3.4. Thay đổi thu nhập của các hộ điều tra .66

2.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM VÀ TĂNG THU

NHẬP CHO LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT HUYỆN PHÚ VANG .69

2.4.1. Nhân tố thuộc về chủ thể nghiên cứu.69

2.4.1.1. Độ tuổi của lao động .69

2.4.1.2.Trình độ học vấn và chuyên môn của lao động .72

2.4.1.3. Năng lực về vốn .75

2.4.2. Các nhân tố môi trường bên ngoài.78

2.4.2.1. Tốc độ đô thị hóa và sự phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ .78

2.4.2.2. Các chính sách của nhà nước .79

2.5. NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CÁC HỘ DÂN

SAU KHI BỊ THU HỒI ĐẤT .83

2.5.1. Những khó khăn của các hộ gia đình gặp phải sau khi thu hồi đất.83

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM VÀ NÂNG CAO THU NHẬP CHO

LAO ĐỘNG NÔNG THÔN BỊ THU HỒI ĐÂT ĐỂ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN

ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG.85

3.1. Quan điểm .85

3.1.1. Căn cứ để đề xuất quan điểm .85

3.1.1.1. Căn cứ vào định hướng phát triển của khu đô thị An Vân Dương và các

Khu đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn huyện .85

3.1.1.2. Thực trạng việc làm và thu nhập của lao động nông thôn và các nhân tố ảnhhưởng.86

3.1.2. Quan điểm giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất .87

3.1.2.1. Giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất là trách nhiệm các cấp

chính quyền (nơi có đất bị thu hồi), chủ đầu tư (doanh nghiệp nhận đất) và người

dân có đất bị thu hồi .87

3.1.2.2. Giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất phải gắn với quá trình

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.88

3.1.2.3. Giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất phải gắn với chiến

lược phát triển nguồn nhân lực và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của địaphương.89

3.1.2.4. Giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất phải trên quan điểm toàn diện,

bình đẳng và phát triển bền vững.89

3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm tạo việc làm nâng cao thu nhập cho lao động

nông thôn bị thu hồi đất huyện Phú Vang.90

3.2.1. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế của huyện nhằm tạo

việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động .90

3.2.2. Đào tạo nghề cho lao động.93

3.2.3. Chính sách đền bù của Nhà nước khi thu hồi đất .94

3.2.4. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.95

3.2.5. Hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, nâng cao thu nhập.96

3.2.6. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.97

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .98

3.1 Kết luận .98

3.2 Khuyến nghị .99

TÀI LIỆU THAM KHẢO.102

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY