Luận văn Việc làm cho người lao động vùng nông thôn ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN.iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ. vi

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . v

MỤC LỤC. vii

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 2

3. Mục tiêu nghiên cứu. 3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

5. Phương pháp nghiên cứu. 4

6. Những đóng góp của luận văn . 4

7. Ý nghĩa của luận văn. 4

8. Kết cấu của luận văn . 5

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM CỦA

NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG NÔNG THÔN Ở THÀNH PHỐ . 6

1.1. Những vấn đề chung về lao động và việc làm . 6

1.1.1. Khái niệm về lao động và việc làm. 6

1.1.2. Cơ sở xác định vùng nông thôn. 12

1.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá việc làm của người lao động vùng nông thôn .14

1.2. Đặc điểm của lao động vùng nông thôn. 16

1.2.1. Lao động vùng nông thôn chiếm số lượng và tỷ trọng lớn . 16

1.2.2. Lao động vùng nông thôn mang tính chất thời vụ cao . 17

1.2.3. Lực lượng lao động vùng nông thôn phân bố không đều giữa các ngànhkinh tế. 17

1.2.4. Lao động vùng nông thôn đa dạng, ít chuyên sâu, trình độ thấp. 18

1.2.5. Lao động vùng nông thôn chịu sự tác động của đời sống thành phố. 20

1.3. Một số loại hình việc làm chủ yếu và các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm

của lao đông vùng nông thôn. . 21

1.3.1. Một số loại hình việc làm chủ yếu ở nông thôn. 21

1.3.1.1. Việc làm thuần nông . 21

1.3.1.2. Việc làm phi nông nghiệp . 22

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm của lao động vùng nông thôn. . 23

1.3.2.1. Tài nguyên thiên nhiên. 23

1.3.2.2. Dân số và lao động. 24

1.3.2.3. Giáo dục - Đào tạo và y tế. 24

1.3.3. Chính sách vĩ mô của Đảng và Nhà nước. 25

1.4. Đô thị hóa và tác động của đô thị hóa đến việc làm của người lao động

vùng nông thôn. 27

1.4.1. Đô thị hóa và đặc điểm của đô thị hóa. 27

1.4.2. Tác động của đô thị hóa đến việc làm của người lao động vùng nôngthôn. 29

1.5. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho người lao động vùng nông thôn ở

một số nước trên thế giới và ở Việt Nam. 32

1.5.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. 32

1.5.2. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho người lao động vùng nông thôn

của Việt Nam. 34

1.5.2.1. Kinh nghiệm của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh . 34

1.5.3. Kinh nghiệm rút ra để vận dụng tạo việc làm cho lao động vùng nông

thôn ở thành phố Đồng Hớí, tỉnh Quảng Bình. 38

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG

NÔNG THÔN Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH . 40

2.1. Đặc điểm tự nhiên, xã hội về thành phố Đồng Hới . 40

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên . 40

2.1.2. Đặc điểm kinh tế- xã hội. 41

2.2. Tình hình lao động và việc làm của lao động thành phố . 54

2.3. Thực trạng việc làm của lao động vùng nông thôn ở thành phố Đồng Hới,

tỉnh Quảng Bình qua điều tra . 58

2.3.1. Đặc điểm cơ bản của các xã vùng nông thôn thành phố Đồng Hới. 58

2.3.2. Thực trạng về lao động và việc làm qua điều tra. 59

2.3.3. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc làm của người lao động vùng

nông thôn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 71

2.4.1. Những thành tựu. 76

2.4.2. Hạn chế. 77

2.4.3. Nguyên nhân thành tựu và hạn chế. 78

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP GIẢI

QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG NÔNG THÔN Ở

THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH . 80

3.1. Phương hướng, mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động vùng

nông thôn ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 80

3.1.1. Phương hướng. 80

3.1.2. Mục tiêu. 81

3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho người lao động

vùng nông thôn ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 82

3.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.82

3.2.2. Phát triển cụm điểm công nghiệp, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp- làng nghề. 85

3.2.3. Đa dạng hoá các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, tạo việc làm

cho người lao động. 86

3.2.4. Đầu tư khoa học - công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực89

3.2.5. Phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm . 90

3.2.6. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người

lao động và xây dựng Nông thôn mới. 91

3.2.7. Hỗ trợ người lao động vay vốn sản xuất, giải quyết việc làm . 93

3.2.8. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. 93

3.2.9. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các cơ quan quản lý Nhà

nước về vấn đề giải quyết việc làm. 94

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 97

KẾT LUẬN . 97

KIẾN NGHỊ . 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 100

PHỤ LỤC . 102

NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1

NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY