Luận văn Việc làm cho người lao động vùng gò đồi ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN .ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ .ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ. v

DANH MỤC CÁC BẢNG. v

MỤC LỤC. vi

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài. 2

3. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn . 3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

5. Phương pháp nghiên cứu. 4

6. Kết cấu của luận văn . 4

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI

LAO ĐỘNG VÙNG GÒ ĐỒI. 5

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VIỆC LÀM . 5

1.1.1. Lao động và sức lao động . 5

1.1.2. Việc làm . 7

1.1.3. Thất nghiệp. 12

1.1.4. Đặc điểm kinh tế vùng gò đồi . 15

1.1.5. Yêu cầu cấp thiết giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động vùng gò đồi 20

1.2. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO

ĐỘNG VÙNG GÒ ĐỒI. 21

1.2.1. Nhân tố tự nhiên. 21

1.2.2. Nhân tố kinh tế - xã hội. 22

1.2.3. Đô thị hoá và tác động của đô thị hoá đến việc làm của lao động vùng gò đồi. 28

1.4. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO

ĐỘNG VÙNG GÒ ĐỒI. 30

1.4.1. Các chỉ tiêu về cơ cấu lao động . 31

1.4.2. Các chỉ tiêu về chất lượng lao động. 31

1.4.3. Các chỉ tiêu bình quân. 32

1.4.4. Chỉ tiêu về thất nghiệp, thiếu việc làm. 32

1.5. NHỮNG KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO

ĐỘNG VÙNG GÒ ĐỒI. 33

1.5.1. Kinh nghiệm ở một số nước trong khu vực . 33

1.5.2. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động vùng gò đồi ở Việt Nam . 35

1.5.3. Kinh nghiệm rút ra đối với địa bàn nghiên cứu . 39

Chương 2. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG GÒ

ĐỒI Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ . 41

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC

LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG GÒ ĐỒI Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY,

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. 41

2.1.1. Điều kiện tự nhiên [9] . 41

2.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội . 45

2.1.3. Nhận xét chung về địa bàn nghiên cứu . 51

2.2. TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG GÒ ĐỒI Ở THỊ

XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ . 53

2.2.1. Khái quát về tình hình việc làm của người lao động vùng gò đồi ở thị xã

Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. 53

2.2.2. Tình hình thiếu việc làm qua phiếu điều tra. 64

2.2.3. Tình hình giải quyết việc làm cho người lao động vùng gò đồi thị xã Hương

Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. 72

2.3. THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIẢI

QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG GÒ ĐỒI THỊ XÃ

HƯƠNG THUỶ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. 76

2.3.1. Thành tựu . 76

2.3.2. Hạn chế. 77

2.3.3. Nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế . 77

2.3.4. Những vấn đề đặt ra trong giải quyết việc làm cho người lao động vùng gò

đồi thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế . 79

Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT

VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG GÒ ĐỒI THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ,

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. 83

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI

LAO ĐỘNG VÙNG GÒ ĐỒI THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ . 83

3.1.1. Phương hướng . 83

3.1.2. Mục tiêu. 84

3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO

NGƯỜI LAO ĐỘNG VÙNG GÒ ĐỒI THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ . 85

3.2.1. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 85

3.2.2. Huy động và khai thác có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế . 86

3.2.3. Giải quyết việc làm cho người lao động thông qua các chương trình quốc gia

về giải quyết việc làm . 89

3.2.4. Giải quyết việc làm cho người lao động vùng gò đồi thông qua xuất khẩu lao

động. 91

3.2.5. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động vùng gò đồi. 93

3.2.6. Nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của lao động vùng gò đồi . 96

3.2.7. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của

chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị đối với công tác việc

làm ở vùng gò đồi. 98

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 100

1. KẾT LUẬN. 100

2. KIẾN NGHỊ . 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 103

Biên bản của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ

Bản nhận xét của phản biện 1

Bản nhận xét của phản biện 2

Bản giải trình nội dung chấm luận văn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY