Luận văn Việc làm cho lao động nữ tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . .iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.v

DANH MỤC CÁC BẢNG.vi

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .vii

MỤC LỤC.viii

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài .2

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài .3

5. Đóng góp của đề tài.4

6. Kết cấu của đề tài .4

7. Tình hình nghiên cứu của đề tài 4

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNGNỮ.6

1.1 Việc làm và vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nữ .6

1.1.1. Lao động, việc làm và tiêu chí đánh giá việc làm.6

1.1.1.1. Lao động và sức lao động .6

1.1.1.2. Phân loại lao động.7

1.1.1.3. Việc làm .8

1.1.1.4. Thất nghiệp.13

1.1.2. Đặc điểm của lao động nữ trong nền KTTT .15

1.1.3 Giải quyết việc làm cho lao động nữ .17

1.2. Vai trò của lao động nữ trong phát triển kinh tế xã hội . 22

1.2.1. Trong lĩnh vực kinh tế . .24

1.2.2. Trong lĩnh vực chính trị . . .25

1.2.3. Trong nghiên cứu khoa học . . .26

1.2.4. Trong cuộc sống gia đình . . 26

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾix

1.3. Những nhân tố ảnh huởng đến việc làm đối với lao động nữ. 27

1.3.1. Nhân tố tự nhiên.28

1.3.2. Nhân tố thuộc về bản thân người lao động nữ .28

1.3.3. Các nhân tố thuộc về kinh tế- xã hội và văn hoá .30

1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá việc làm và thu nhập của lao động nữ.31

1.4.1. Tỷ lệ thất nghiệp.31

1.4.2. Các chỉ tiêu bình quân.32

1.4.3. Tỉ suất sử dụng quỹ thời gian làm việc .32

1.5. Một số kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nữ.32

1.5.1. Việc làm, thu nhập của lao động nữ nông thôn Việt Nam.32

1.5.2. Kinh nghiệm giải quyết việc làm lao động nữ ở một số địa phương.35

1.5.2.1. Kinh nghiệm ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.36

1.5.2.2. Kinh nghiệm ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế .37

1.5.3. Kinh nghiệm rút ra đối với thị xã Hương Trà .38

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NỮ THỊ XÃ HƯƠNG

TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ.40

2.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội.40

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên .40

2.1.1.1. Vị trí địa lý .40

2.1.1.2. Khí hậu thời tiết.40

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội .41

2.1.2.1. Đặc điểm kinh tế .41

2.1.2.2. Dân số và lao động.45

2.1.2.3.Cơ sở hạ tầng.47

2.1.2.4. Hiện trạng sử dụng đất. 49

2.1.3. Đánh giá chung về địa bàn nghiên cứu .50

2.1.3.1. Thuận lợi .50

2.1.3.2. Khó khăn .51

2.2. Tình hình việc làm của lao động nữ ở thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế.51

2.2.1. Quy mô của lao động nữ thị xã Hương Trà .51

2.2.1.1. Quy mô.51

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾx

2.2.1.2. Các loại hình việc làm cho lao động nữ thị xã Hương Trà .54

2.2.1.3. Trình độ của lao động nữ thì xã Hương Trà .55

2.2.1.4. Thu nhập của lao động nữ thị xã Hương Trà .57

2.2.2 Cơ cấu lao động nữ thị xã Hương Trà.59

2.2.3 Thực trạng việc làm.65

2.2.4. Thành tựu, hạn chế và những vấn đề cấp bách đặt ra về thực trạng giải quyết

việc làm cho lao động nữ ở thị xã Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế .68

2.2.4.1. Những thành tựu giải quyết việc làm cho lao động nữ ở thị xã Hương Trà. 68

2.2.4.2. Những vấn đề cấp bách đặt ra trong giải quyết việc làm cho lao động nữ ở

thị xã Hương Trà . 72

CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG

NỮ Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ . 74

3.1. Phương hướng, mục tiêu giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn thị xã Hương

Trà tỉnh Thừa Thiên Huế . 74

3.1.1. Phương hướng giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh

Thừa Thiên - Huế. 74

3.1.2. Mục tiêu giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn thị xã Hương Trà

tỉnh Thừa Thiên Huế .75

3.1.2.1. Mục tiêu chung về giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn thị xã

Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế .75

3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể về giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn thị xã

Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế .76

3.2. Giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ trên địa bàn thị xã Hương Trà tỉnh Thừa ThiênHuế. 77

3.2.1. Phát triển kinh tế nhằm tạo việc làm.77

3.2.1.1. Đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển kinh tế tạo nhiều việc làm mới .77

3.2.1.2. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thu hút các doanh nghiệp

trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp nước ngoài . .78

3.2.1.3. Đa dạng hóa các loại hình sản xuất, kinh doanh . 78

3.2.2. Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nữ . .78

3.2.2.1. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm . .78

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾxi

3.2.2.2. Tăng cường sự tham gia của các cấp hội phụ nữ, công đoàn các cấp trong

xây dựng, đề xuất luật pháp, chính sách và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính

sách về học nghề và tạo việc làm cho phụ nữ .79

3.2.2.3. Nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ hội các cấp về công tác tư vấn nghề,

tư vấn giới thiệu việc làm . . 79

3.2.2.4. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ

phụ nữ học nghề, tạo việc làm .79

3.2.3. Giải quyết việc làm cho lao động nữ qua chương trình xúc tiến việc làm quốcgia.80

3.2.3.1. Tạo việc làm cho lao động nữ thông qua quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm .80

3.2.3.2. Tạo việc làm cho lao động nữ qua trung tâm dịch vụ việc làm . . 81

3.2.3.3. Tạo việc làm cho lao động nữ thông qua xuất khẩu lao động . . .81

3.2.4. Khắc phục những khó khăn, bất lợi của lao động nữ trong quá trình làm việc

và tạo việc làm .83

3.2.4.1. Quan tâm, nâng cao sức khỏe cho lao động nữ, cần có chính sách ưu tiên,

khuyến khích đội ngũ lao động nữ . .83

3.2.4.2. Thực hiện pháp luật về quyền lao động nữ . 84

3.2.4.3. Xóa bỏ tâm lý mặc cảm và tạo điều kiện cho lao động nữ trong quá trình

làm nghề giúp việc gia đình . . .84

3.2.5. Nâng cao nhận thức cho lao động nữ . 85

3.2.5.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về học nghề và việc

làm; về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với dạy

nghề và việc làm cho phụ nữ .85

3.2.5.2. Nâng cao nhận thức về thực hiện bình đẳng giới và chiến lược quốc gia về

sự tiến bộ của phụ nữ 85

3.2.6. Giải pháp về thị trường lao động . .87

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.89

DANH MỤC TÀI LIỆU

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY