Luận văn Việc làm cho lao động nữ nông thôn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN. i

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ. iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU . iv

MỤC LỤC.v

DANH MỤC CÁC BẢNG. viii

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ.x

PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Câu hỏi nghiên cứu .2

3. Mục tiêu nghiên cứu.2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

5. Phương pháp nghiên cứu.3

6. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. .9

7. Hạn chế của đề tài nghiên cứu: .12

8. Kết cấu của đề tài .12

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .13

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .13

1.1 Lý luận chung về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn.13

1.1.1 Một số khái niệm về lao động.13

1.1.2 Một số khái niệm về việc làm .19

1.1.3 Các nhân tố tác động đến việc làm cho lao động nữ nông thôn .25

1.1.4 Các chương trình giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn đã và đang

triển khai thực hiện.29

1.1.5 Các chỉ tiêu đánh giá việc làm cho lao động.32

1.2 Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn ở một số nước trên

thế giới và Việt Nam. .33

1.2.1 Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của một số nước trên

thế giới.33

1.2.2 Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn của một số địa

phương trong nước. .35

1.2.3 Một số bài học kinh nghiệm về giải quyết việc làm cho lao động nữ nôngthôn:.37

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NỮ NÔNG THÔN

HUYỆN PHÚ VANG,TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.39

2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế .39

2.1.1 Điều kiện tự nhiên.39

2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội của huyện Phú Vang.41

2.1.3 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đối với giải quyết việc

làm cho lao động nữ nông thôn huyện Phú Vang .44

2.2. Thực trạng việc làm của lao động nữ nông thôn huyện Phú Vang.45

2.2.1 Tình hình việc làm của lao động nữ huyện Phú Vang .45

2.2.2 Thực trạng việc làm cho lao động nữ nông thôn của các hộ điều tra .52

2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của lao động nữ nông thôn

thông qua mô hình.69

2.2.4 Phân tích Case study mô tả cho kết quả nghiên cứu.79

2.2.5 Những kiến nghị của hộ .80

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC

LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ VANG .84

3.1 Mục tiêu, quan điểm, định hướng .84

3.1.1 Mục tiêu phát triển đến năm 2020 .84

3.1.2 Quan điểm .84

3.1.3 Định hướng.85

3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn

huyện Phú Vang .87

3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng lao động nữ .87

3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao năng lực vật chất của hộ.89

3.2.3 Tuyên truyền, giáo dục về chính sách bình đẳng giới trong lao động và việclàm.91

3.2.4 Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách.92

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .96

1. Kết luận .96

2. Kiến nghị.98

2.1. Đối với các cơ quan, đơn vị, các phòng chức năng .98

2.2 Đối với bản thân lao động nữ:.99

TÀI LIỆU THAM KHẢO.100

PHỤ LỤC 1: PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM

CHO LAO ĐỘNG NỮ NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ VANG NĂM 2014.102

PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ HỒI QUY LINEAR. 115

PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ HỒI QUY LOGISTIC ĐA THỨC . 117

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 1 VÀ 2

BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN

XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY