Luận văn Việc làm cho lao động nông thôn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

MỤC LỤC

Lời cam đoan.i

Lời cảm ơn .ii

Tóm lược luận văn . iii

Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu .iv

Danh mục các bảng .v

Danh mục các sơ đồ, biểu đồ .vii

Mục lục. viii

PHẦN I. MỞ ĐẦU .1

PHẦN II: NỘI DUNG .7

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN .7

1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO

LAO ĐỘNG NÔNG THÔN .7

1.1.1. Một số khái niệm về lao động và việc làm .7

1.1.2. Đặc điểm của lao động nông thôn .13

1.1.3. Một số loại hình việc làm đặc trưng ở nông thôn.17

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm cho lao động nông thôn .20

1.2. THỰC TRẠNG VỀ VIỆC LÀM VÀ CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA .24

1.2.1. Tình hình dân số, lao động và việc làm ở nông thôn Việt Nam giai đoạn2006-2010 .24

1.2.2. Các chương trình giải quyết việc làm cho lao động nông thôn nước ta đã

và đang thực hiện .29

1.3. KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG

THÔN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM .31

1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới .31

1.3.2. Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước .34

1.3.3. Một số bài học kinh nghiệm về tạo việc làm cho lao động nông thôn từ

các địa phương .37

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO

LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH .39

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNHQUẢNG BÌNH .39

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên .39

2.1.2. Kinh tế - xã hội .44

2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đối với giải quyết

việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện Lệ Thủy .47

2.2. VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN LỆ THỦY TỪ

NĂM 2006 – 2010 .48

2.2.1. Quy mô, cơ cấu dân số và lao động .48

2.2.2. Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Lệ Thủy,

tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 – 2010 .55

2.3. THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA 57

2.3.1. Thông tin chung của các hộ điều tra .57

2.3.2. Thực trạng việc làm của lao động ở các hộ điều tra .65

2.3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm của lao động.71

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG

NÔNG THÔN HUYỆN LỆ THỦY .78

2.4.1. Thuận lợi .78

2.4.2. Hạn chế .78

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG

THÔN HUYỆN LỆ THỦY .79

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG

THÔN HUYỆN LỆ THỦY .79

3.1.1. Mục tiêu giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Lệ Thủy đến

năm 2020 .79

3.1.2. Quan điểm về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

huyện Lệ Thủy .80

3.1.3. Phương hướng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

huyện Lệ Thủy .80

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO

ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH .82

3.2.1. Giải pháp chung .82

3.2.2. Các giải pháp cụ thể .86

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .102

I. KẾT LUẬN .102

II. KIẾN NGHỊ .102

TÀI LIỆU THAM KHẢO .105

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY