Luận văn Về việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ

MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Mục lục MỞ ĐẦU 1 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA VÀ PHÁP LUẬT BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA 7 1.1. Lý luận chung về nhãn hiệu hàng hóa 7 1.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của nhãn hiệu hàng hóa và pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 7 1.1.1.1. Việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa từ thời tiền sử cho đến giai đoạn sụp đổ của đế chế La Mã 7 1.1.1.2. Thời kỳ phục hưng của nhãn hiệu hàng hóa 8 1.1.1.3. Nhãn hiệu hàng hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 10 1.1.2. Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa 17 1.1.3. Vai trò của nhãn hiệu hàng hóa 23 1.1.3.1. Vai trò của nhãn hiệu hàng hóa đối với doanh nghiệp 23 1.1.3.2. Nhãn hiệu hàng hóa góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 26 1.1.3.3. Vai trò của nhãn hiệu hàng hóa đối với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội 26 1.1.4. Các điều kiện để một dấu hiệu được bảo hộ 27 1.1.4.1. Các điều kiện để một nhãn hiệu được bảo hộ theo các quy định pháp luật tại Hoa Kỳ 27 a. Điều kiện tính phân biệt của nhãn hiệu hàng hóa 28 b. Điều kiện nhãn hiệu hàng hóa không trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội 32 1.1.4.2. Các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam 33 a. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ 33 b. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu 34 c. Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu 36 1.1.5. Các loại nhãn hiệu hàng hóa 37 1.1.5.1. Nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ 38 1.1.5.2. Nhãn hiệu tập thể 38 1.1.5.3. Nhãn hiệu chứng nhận 40 1.1.5.4. Nhãn hiệu liên kết 42 1.1.5.5. Nhãn hiệu nổi tiếng 43 1.2. Một số vấn đề lý luận về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa 45 1.2.1. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa 45 1.2.1.1. Pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 46 1.2.1.2. Vấn đề thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 47 1.2.2. Ý nghĩa của việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa 48 1.3. Hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam và hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Hoa Kỳ 50 1.3.1. Sự hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 50 1.3.1.1. Lược sử hình thành và phát triển của pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 50 a. Từ kỷ nguyên (thời đại) Jefferson đến cách mạng công nghiệp 51 b. Nhãn hiệu hàng hóa và pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Hoa Kỳ trong thời đại công nghiệp 51 c. Nhãn hiệu hàng hóa và pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Hoa Kỳ trong thời kỳ hiện đại 52 d. Nhãn hiệu hàng hóa và pháp luật nhãn hiệu hàng hóa Hoa Kỳ trong thời đại công nghệ thông tin 53 1.3.1.2. Hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa hiện hành tại Hoa Kỳ 54 1.3.2. Sự hình thành và phát triển của hệ thống các văn bản pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam 55 Chương 2: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ PHÁP LUẬT HOA KỲ VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA 61 2.1 Nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 61 2.1.1. Xác lập và chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa 61 2.1.1.1. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa 61 a. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam 61 b. Đơn quốc tế và xử lý đơn quốc tế 78 c. Nhãn hiệu nổi tiếng và xác lập quyền sở hứu đối với nhãn hiệu nổi tiếng 78 2.1.1.2. Chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 79 2.2.2. Chủ sở hữu - nội dung quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa 81 2.2.2.1. Chủ sở hữu nhãn hiệu 81 2.2.2.2. Nội dung quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa 81 a. Quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa 82 b. Quyền cấm người khác xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa của mình 83 c. Quyền định đoạt nhãn hiệu 83 2.1.3. Thực thi quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa 84 2.1.3.1. Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu 85 2.1.3.2. Hệ thống cơ quan có thẩm quyền thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu 86 2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật Hoa Kỳ về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 88 2.2.1. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Hoa Kỳ 88 2.2.1.1. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 90 a. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 90 b. Trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 92 2.2.1.2. Nhãn hiệu nổi tiếng và việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Hoa Kỳ 101 2.2.2. Chấm dứt quyền sở hữu đối với nhãn hiệu hàng hóa 102 2.2.3. Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa 103 2.2.4. Thực thi quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 108 2.2.4.1. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa 108 2.2.4.2. Các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa tại Hòa Kỳ 110 2.2.4.3. Các biện pháp áp dụng đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa 110 2.2.4.4. Bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa chống nạn làm giả nhãn hiệu 111 a. Đôi nét về thực trạng làm giả nhãn hiệu (làm hàng giả) tại Hoa Kỳ 111 b. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa chống nạn làm giả nhãn hiệu tại Hoa Kỳ 112 Chương 3: NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG ĐĂNG KÝ - BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA CỦA THƯƠNG NHÂN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ 120 3.1. Những đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam 120 3.1.1. Những vấn đề có tính định hướng 120 3.1.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 122 3.1.3. Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam hiện nay 130 3.2. Một số điểm cần lưu ý đối với thương nhân Việt Nam trong việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 133 3.2.1. Một số điều cần lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 135 3.2.2. Kiểm soát và bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký 136 3.2.2.1. Kiểm soát nhãn hiệu hàng hóa 136 3.2.2.2. Bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu trước các hành vi xâm phạm 136 KẾT LUẬN 138 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 139 PHỤ LỤC 143

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA VÀ PHÁP LUẬT BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA 7

1.1. Lý luận chung về nhãn hiệu hàng hóa 7

1.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của nhãn hiệu hàng hóa và pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 7

1.1.1.1. Việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa từ thời tiền sử cho đến giai đoạn sụp đổ của đế chế La Mã 7

1.1.1.2. Thời kỳ phục hưng của nhãn hiệu hàng hóa 8

1.1.1.3. Nhãn hiệu hàng hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 10

1.1.2. Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa 17

1.1.3. Vai trò của nhãn hiệu hàng hóa 23

1.1.3.1. Vai trò của nhãn hiệu hàng hóa đối với doanh nghiệp 23

1.1.3.2. Nhãn hiệu hàng hóa góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 26

1.1.3.3. Vai trò của nhãn hiệu hàng hóa đối với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội 26

1.1.4. Các điều kiện để một dấu hiệu được bảo hộ 27

1.1.4.1. Các điều kiện để một nhãn hiệu được bảo hộ theo các quy định pháp luật tại Hoa Kỳ 27

a. Điều kiện tính phân biệt của nhãn hiệu hàng hóa 28

b. Điều kiện nhãn hiệu hàng hóa không trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội 32

1.1.4.2. Các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam 33

a. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ 33

b. Khả năng phân biệt của nhãn hiệu 34

c. Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu 36

1.1.5. Các loại nhãn hiệu hàng hóa 37

1.1.5.1. Nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ 38

1.1.5.2. Nhãn hiệu tập thể 38

1.1.5.3. Nhãn hiệu chứng nhận 40

1.1.5.4. Nhãn hiệu liên kết 42

1.1.5.5. Nhãn hiệu nổi tiếng 43

1.2. Một số vấn đề lý luận về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa 45

1.2.1. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa 45

1.2.1.1. Pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 46

1.2.1.2. Vấn đề thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 47

1.2.2. Ý nghĩa của việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa 48

1.3. Hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam và hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Hoa Kỳ 50

1.3.1. Sự hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 50

1.3.1.1. Lược sử hình thành và phát triển của pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 50

a. Từ kỷ nguyên (thời đại) Jefferson đến cách mạng công nghiệp 51

b. Nhãn hiệu hàng hóa và pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Hoa Kỳ trong thời đại công nghiệp 51

c. Nhãn hiệu hàng hóa và pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Hoa Kỳ trong thời kỳ hiện đại 52

d. Nhãn hiệu hàng hóa và pháp luật nhãn hiệu hàng hóa Hoa Kỳ trong thời đại công nghệ thông tin 53

1.3.1.2. Hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa hiện hành tại Hoa Kỳ 54

1.3.2. Sự hình thành và phát triển của hệ thống các văn bản pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam 55

Chương 2: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ PHÁP LUẬT HOA KỲ VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA 61

2.1 Nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 61

2.1.1. Xác lập và chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa 61

2.1.1.1. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa 61

a. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam 61

b. Đơn quốc tế và xử lý đơn quốc tế 78

c. Nhãn hiệu nổi tiếng và xác lập quyền sở hứu đối với nhãn hiệu nổi tiếng 78

2.1.1.2. Chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 79

2.2.2. Chủ sở hữu - nội dung quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa 81

2.2.2.1. Chủ sở hữu nhãn hiệu 81

2.2.2.2. Nội dung quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa 81

a. Quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa 82

b. Quyền cấm người khác xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa của mình 83

c. Quyền định đoạt nhãn hiệu 83

2.1.3. Thực thi quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa 84

2.1.3.1. Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu 85

2.1.3.2. Hệ thống cơ quan có thẩm quyền thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu 86

2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật Hoa Kỳ về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 88

2.2.1. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Hoa Kỳ 88

2.2.1.1. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 90

a. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 90

b. Trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 92

2.2.1.2. Nhãn hiệu nổi tiếng và việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Hoa Kỳ 101

2.2.2. Chấm dứt quyền sở hữu đối với nhãn hiệu hàng hóa 102

2.2.3. Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa 103

2.2.4. Thực thi quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 108

2.2.4.1. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa 108

2.2.4.2. Các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa tại Hòa Kỳ 110

2.2.4.3. Các biện pháp áp dụng đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa 110

2.2.4.4. Bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa chống nạn làm giả nhãn hiệu 111

a. Đôi nét về thực trạng làm giả nhãn hiệu (làm hàng giả) tại Hoa Kỳ 111

b. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa chống nạn làm giả nhãn hiệu tại Hoa Kỳ 112

Chương 3: NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG ĐĂNG KÝ - BẢO HỘ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA CỦA THƯƠNG NHÂN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ 120

3.1. Những đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam 120

3.1.1. Những vấn đề có tính định hướng 120

3.1.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 122

3.1.3. Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam hiện nay 130

3.2. Một số điểm cần lưu ý đối với thương nhân Việt Nam trong việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 133

3.2.1. Một số điều cần lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ 135

3.2.2. Kiểm soát và bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký 136

3.2.2.1. Kiểm soát nhãn hiệu hàng hóa 136

3.2.2.2. Bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu trước các hành vi xâm phạm 136

KẾT LUẬN 138

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 139

PHỤ LỤC 143

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY