Luận văn Về các nguyên lý biến phân

Mở dằũl 3

[1 Kiến thức chuẩn bị| 5

1.1 Không gian vectơỊ 5

1.2 Không gian vectơ tõpoỊ 5

1.3 Không gian metric] 5

1.4 Ánh xa đa tri] 7T 5

1.5 Môt so kí hieĩĩl 5

1.6 Hàm nứa liên tục dưóĩ] 6

|2 Nguyên lí biến phân Ekeland] 7

[2.1 Nguyên lí biến phân Ekeland cỗ dienỊ 7

[2.2 Mờ rộngỊ 7

[2.2.1 Nguvẽn lí biến phân Ekeland cho bài toán cãn ImngỊ 7 [2.2.2 Nguyên lí biên phân Ekeland vectơỊ 8

|3 Các dạng tương (lương cũa nguyên lí biến phân và một số nguyên lí biốn phân khác] 9

[1. 1 Dạng hình học ciìa nguyên lý biến phân EkelandỊ 9

[1.1.1 Dinh lí Bishop-Phelps] 9

[1.1.2 Dịnh lí cánh hoa (the flower- pental theorem)| . 9

0.1.3 Dinh lí giọt ntíóc (the drop theorem)]

. 10 [1.2 Sit tương dương giffa nguyên lí biên phân Ekeland và tính

I đầy dii cúa không gian mẽtricl 10

fc.3 ứng dụng nguyên lí biến phân Ekeland trong chửng minh

I dinh lí điếm bát dộngl 11

[1.3.1 Dinh lí diem l>ắt dõng Banaẽĩĩ] 11

[1.3.2 Một kết quả tinh tế hơn cùa Clarke (Clarke's Re-

I finement)| 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY