Luận văn Văn hóa ẩm thực ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN .ii

MỤC LỤC. iii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Ý nghĩa và sự cần thiết của đề tài.1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu .3

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.8

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.8

4.1. Đối tượng nghiên cứu .8

4.2. Phạm vi nghiên cứu.8

5. Phương pháp nghiên cứu.8

6. Bố cục đề tài.9

CHưƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA ẨM THỰC .10

1. Tổng quan về văn hóa .10

1.1. Khái niệm về văn hóa .10

1.2. Các đặc trưng của văn hóa .10

2. Tổng quan về văn hóa ẩm thực .12

2.1. Khái niệm văn hóa ẩm thực .12

2.2. Những đặc trưng văn hoá ẩm thực Việt Nam .12

2.3. Giá trị văn hoá trong ẩm thực của người Việt .14

2.4. Triết lý trong ẩm thực người Việt .21

CHưƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ VĂN HÓA ẨM THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .24

1. Đôi nét về thực trạng văn hóa ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh .24

1.1. Đặc điểm địa lý của thành phố Hồ Chí Minh .24

1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh .24

1.3. Đặc điểm bản sắc văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh.25

1.4.Văn hóa ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) .27

2. Hệ thống không gian văn hóa ẩm thực tại một số điểm văn hóa ẩm thực ở

thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. .32iv

2.1. Món ăn thuần Việt tại một số điểm văn hóa ẩm thực tại thành phố Hồ Chí Minh .33

2.1.1. Không gian ẩm thực các món miền Bắc bộ .33

2.1.2. Không gian ẩm thực các món miềnTrung Bộ.36

2.1.3. Không gian ẩm thực các món miền Nam Bộ.41

2.2. Món ăn ảnh hưởng của văn hóa ẩm thực Trung Quốc.49

2.3. Món ăn ảnh hưởng của văn hóa ẩm thực Pháp .56

2.4. Món ăn ảnh hưởng của văn hóa ẩm thực các quốc gia khác .60

2.4.1. Ẩm thực du nhập từ các quốc gia phương Đông .60

2.4.2. Ẩm thực du nhập từ các quốc gia phương Tây.64

3. Những mặt tích cực và tiêu cực của việc thụ hưởng và giao tiếp trong văn

hóa ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh .67

3.1. Mặt tích cực .67

3.2. Mặt tiêu cực .68

CHưƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ .70

1. Vấn đề ẩm thực tại thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975.72

2. Văn hóa ẩm thực và an sinh xã hội của thành phố.73

3. Văn hóa ẩm thực và việc thể hiện xây dựng một đô thị có chất lượng sống

tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình. .74

4. Đề nghị một chương trình định kỳ khảo sát và nghiên cứu thực trạng văn

hóa ẩm thực ở thành phố Hồ Chí Minh. .75

PHẦN KẾT LUẬN .76

TÀI LIỆU THAM KHẢO.78

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH .79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY