Luận văn Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá vào việc giữ gìn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc Êđê ở Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ 8 1.1. Một số khái niệm 8 1.2. Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hoá 25 1.3. Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá 44 Chương 2: GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HOÁ DÂN TỘC Ê ĐÊ Ở ĐẮK LẮK THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 48 2.1. Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước (ở Trung ương và địa phương) về giữ gìn, phát huy di sản văn hoá dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 48 2.2. Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của dân tộc Ê Đê ở ĐắkLắk 57 2.3. Thực trạng văn hoá dân tộc Ê Đê ở ĐắkLắk hiện nay 64 2.4. Những giải pháp và kiến nghị nhằm giữ gìn và phát huy di sản văn hoá Ê Đê ở ĐắkLắk giai đoạn 2010-2015 91 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 106

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ 8

1.1. Một số khái niệm 8

1.2. Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hoá 25

1.3. Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá 44

Chương 2: GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY DI SẢN VĂN HOÁ DÂN TỘC Ê ĐÊ Ở ĐẮK LẮK THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 48

2.1. Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước (ở Trung ương và địa phương) về giữ gìn, phát huy di sản văn hoá dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 48

2.2. Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của dân tộc Ê Đê ở ĐắkLắk 57

2.3. Thực trạng văn hoá dân tộc Ê Đê ở ĐắkLắk hiện nay 64

2.4. Những giải pháp và kiến nghị nhằm giữ gìn và phát huy di sản văn hoá Ê Đê ở ĐắkLắk giai đoạn 2010-2015 91

KẾT LUẬN 98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

PHỤ LỤC 106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY