Luận văn Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ SỰ VẬN DỤNG NHỮNG TƯ TƯỞNG ĐÓ VÀO ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG 7 1.1. Những tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp 7 1.2. Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp và thực tiễn đổi mới ở Việt Nam 21 Chương 2: TÌNH HÌNH VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG NGÃI 40 2.1. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển sản xuất nông nghiệp thể hiện trong nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi 40 2.2. Những thành tựu và hạn chế trong việc triển khai thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi 53 2.3. Nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ QUÁN TRIỆT VÀ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG THỜI GIAN TỚI 71 3.1. Những phương hướng chủ yếu để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới 71 3.2. Những giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới 73 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 107

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ SỰ VẬN DỤNG NHỮNG TƯ TƯỞNG ĐÓ VÀO ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG 7

1.1. Những tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp 7

1.2. Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp và thực tiễn đổi mới ở Việt Nam 21

Chương 2: TÌNH HÌNH VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG NGÃI 40

2.1. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển sản xuất nông nghiệp thể hiện trong nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi 40

2.2. Những thành tựu và hạn chế trong việc triển khai thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi 53

2.3. Nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi

Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ QUÁN TRIỆT VÀ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG THỜI GIAN TỚI 71

3.1. Những phương hướng chủ yếu để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới 71

3.2. Những giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới 73

KẾT LUẬN 99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

PHỤ LỤC 107

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY