Luận văn Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học một số kiến thức phần “quang học” Vật lý 11 trung học phổ thông ban cơ bản

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .4

MỤC LỤC .5

MỞ ĐẦU .7

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG LÝ

THUYẾT KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC

PHỔ THÔNG.11

1.1. Lý thuyết kiến tạo trong dạy học .11

1.1.1. Cơ sở triết học của lý thuyết kiến tạo .11

1.1.2. Cơ sở tâm lý học của lý thuyết kiến tạo.12

1.1.3. Một số luận điểm cơ bản của lý thuyết kiến tạo trong dạy học .13

1.1.4. Hai loại kiến tạo trong dạy học.18

1.1.5. Vai trò của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học theo lý thuyết kiến tạo

.23

1.1.6. Các yêu cầu đối với việc tổ chức quá trình dạy học theo lý thuyết kiến tạo .24

1.2. Vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học Vật lý ở trường THPT .26

1.2.1. Đặc điểm của môn Vật lý ở trường THPT.26

1.2.2.Các nhiệm vụ của việc dạy học môn Vật lý ở trường THPT.26

1.2.3. Yêu cầu đối với việc tổ chức dạy học Vật lý theo lý thuyết kiến tạo .27

1.2.4. Một số tiến trình dạy học theo LTKT trong dạy học Vật lý ở trường THPT .29

1.3. Kết luận của chương 1 .37

CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CỦA

PHẦN “QUANG HỌC”_VẬT LÝ 11 THPT BAN CƠ BẢN THEO LÝ THUYẾT

KIẾN TẠO.38

2.1. Mục tiêu dạy học phần “Quang học”_Vật lý 11 THPT ban Cơ bản.38

2.1.1. Kiến thức.38

2.1.2. Kỹ năng.39

2.1.3. Thái độ .41

2.2. Cấu trúc nội dung của phần “Quang học”_Vật lý 11 THPT ban Cơ bản .41

2.3. Đặc điểm trình bày nội dung kiến thức phần “Quang học”_Vật lý 11 THPT ban Cơ

bản.43

2.4. Điều tra thực trạng dạy học phần “Quang học”_Vật lý 11 ban Cơ bản ở một số

trường THPT thuộc TP.HCM .44

2.4.1. Mục đích của việc điều tra.44

2.4.2. Các phương pháp điều tra được sử dụng .44

2.4.3. Kết quả thu được thông qua việc điều tra .45

2.4.4. Những thuận lợi và khó khăn khi dạy học phần “Quang học”_Vật lý 11 THPT

ban Cơ bản .47

2.5. Điều tra quan niệm của học sinh về các kiến thức liên quan đến “Quang học” trước

khi dạy học phần “Quang học”_Vật lý 11 THPT ban Cơ bản.48

2.6. Những điều cần lưu ý khi dạy học phần “Quang học”_Vật lý 11 THPT ban Cơ bản

theo lý thuyết kiến tạo.57

2.6.1. Khâu chuẩn bị của GV và HS.57

2.6.2. Các thí nghiệm Vật lý phục vụ dạy học theo lý thuyết kiến tạo .58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY