Luận văn Vận dụng lí thuyết kiến tạo vào dạy học văn nghị luận trong chương trình trung học phổ thông

MỤC LỤC

Lời cảm ơn . i

Danh mục chữ viết tắt .ii

Mục lục.iii

MỞ ĐẦU . 1

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN

DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO VÀO DẠY HỌC VĂN NGHỊ LUẬN

TRONG CHƢƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . 10

1.1. Khái quát về lí thuyết kiến tạo trong dạy học. 10

1.1.1.Các quan điểm chủ đạo của lí thuyết kiến tạo. 10

1.1.2. Một số luận điểm cơ bản của lí thuyết kiến tạo . 12

1.1.3. Các loại kiến tạo trong dạy học. 14

1.1.4. Yêu cầu cơ bản với giáo viên và học sinh khi dạy học theo thuyết kiến

tạo . 16

1.2. Khả năng vận dụng thuyết kiến tạo vào dạy học văn nghị luận trong

chương trình trung học phổ thông . 19

1.2.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn Làm văn trong chương trình

trung học phổ thông. 19

1.2.2. Đặc điểm văn nghị luận trong chương trình Làm văn trung học phổ

thông . 22

1.2.3. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học học Làm văn . 25

Tiểu kết chương 1. 26

CHƢƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN

TẠO VÀO DẠY HỌC VĂN NGHỊ LUẬN TRONG CHƢƠNG TRÌNH

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.

2.1.Khai thác các kiến thức và kĩ năng đã có của học sinh .Error!

Bookmark not defined.

2.2. Tạo lập môi trường học tập thuận lợi . iv

2.3. Dạy học theo quan điểm tích hợp .

2.4. Thực hiện quy trình tổ chức dạy học văn nghị luận theo quan điểm kiếntạo.

2.4.1 Giai đoạn chuẩn bị.

2.4.2. Hoạt động học tập trên lớp.

2.4.3. Kiểm tra, đánh giá kiến thức .

2.5. Đổi mới hướng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập văn nghị luận của

học sinh ở trường THPT .

2.5.1. Mục đích, yêu cầu kiểm tra, đánh giá

2.5.2. Đổi mới hướng ra đề văn nghị luận ở trường THPT .

Tiểu kết chương 2.

CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM .

3.1. Mục đích thực nghiệm.

3.2. Quy trình thực nghiệm.

3.2.1. Xác định thời gian và phạm vi thực nghiệm

3.2.2. Xác định đối tượng tham gia thực nghiệm

3.2.3. Soạn giáo án thực nghiệm .

3.2.4. Tổ chức thực nghiệm.

3.3. Phân tích, đánh giá kết quả thực nghiệm

3.3.1. Về mặt định tính.

3.3.2. Về mặt định lượng.

Tiểu kết chương 3.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 27v

PHỤ LỤC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY