Luận văn Vận dụng lý thuyết ABC để hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí tại công ty điện tử SAMSUNG VINA

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU . 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG CHI PHÍ DỰA TRÊN MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG (ABC). 41.1 – Tổng quan về ABC . 41.1.1 – Lịch sử hình thành ABC. 41.1.2 – Khái niệm ABC. 51.1.3 – Yếu tố cần thiết cho việc thực hiện thành công hệ thống ABC. 71.2 – Các bước thực hiện ABC . 81.2.1 - Xác định các hoạt động chính. 121.2.2 –Tập hợp trực tiếp chi phí vào các hoạt động hoặc đối tượng chịu phí.. 151.2.3 – Phân bổ chi phí các nguồn lực vào các hoạt động. 161.2.4 – Phân bổ chi phí các hoạt động vào các đối tượng chịu phí. 171.3 – Khả năng hỗ trợ của tin học trong việc triển khai hệ thống ABC. 20KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 25CHƯƠNG 2: THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ TẠI CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAMSUNG VINA. 262.1 – Một số vấn đề chung về Công ty Điện Tử Samsung Vina . 262.1.1 - Sơ lược về công ty. 262.1.2 - Đặc điểm của sản xuất sản phẩm điện – điện tử ảnh hưởng đến kế toán chi phí tại Savina:. 272.1.3 – Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm tại phân xưởng Savina. 282.1.4 - Đối tượng tập hợp chi phí. 312.1.4.1 - Đối tượng tập hợp chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. 312.1.4.2 - Đối tượng tập hợp chi phíbán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 352.1.5 – Đối tượng tính giá thành. 382.1.6 – Giá thành kế hoạch tại Savina . 38 2.1.7 – Đối tượng chịu phí tại Savina. 382.2 – Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Savina. 392.2.1 – Kế toán chi phí NVL trực tiếp. 392.2.2 – Kế toán chi phí nhân công sản xuất trực tiếp và gián tiếp. . 392.2.3 – Kế toán chi phí sản xuất chung. 412.2.4 – Đánh giá sảnphẩm dở dang cuối kỳ. 422.2.5 - Tính giá thành sản phẩm. 422.3 – Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tại Savina. . 422.3.1 - Chi phí vận chuyển:. 432.3.2 - Chi phí quảng cáo:. 462.3.3 - Chi phí khuyến mãi. 472.3.4 – Chi phí bán hàng khác. 482.3.5 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. 482.4 – Thực tế ứng dụng phần mềm SAP R/3 tại Savina: . 482.5 – Đánh giá sơ lược về ưu điểm và tồn tại của hệ thống kế toán chi phí hiện đang áp dụng tại Savina. . 492.5.1 – Ưu điểm. 492.5.2 – Tồn tại của hệ thống kế toán chi phí hiện đang áp dụng. 49KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 52CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ TẠI SAVINA . 533.1 – Mục tiêu hoàn thiện . 533.2 – Xây dựng kế toán chi phí dựa trên mức độ hoạt động tại Savina. . 543.2.1 – Xác lập lại sơ đồ trung tâm chi phí. 543.2.2 – Tập hợp chi phí dựa vào chức năng xử lý chi phí theo từng bộ phận sinh l?i (profitability segment)của phần mềm SAP R/3. 543.2.3 – Tách một số chi phí phục vụ xuất khẩu ra khỏi chi phí mua vật tư (Trung tâm chi phí: PC05) và chi phí giao nhận (Trung tâm chi phí: PC09).. 57 3.2.4 – Tách chi phí khấu hao máy AutoInsertion từ trung tâm chi phí chung là PC08 thành các các trung tâm chi phí chi tiết hơn theo hoạt động. 603.2.5 – Tách chi phí khấu hao nhà xưởng và quyền sử dụng đất nhà xưởng từ trung tâm chi phí PC07 thành các trung tâm chi phí chi tiết hơn theo hoạt động. 613.2.6 – Xác định lại tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung. 623.2.7 – Tính toán lại giá thành sản phẩm tại Savina theo ABC. 703.2.8 – Kế toán chi phí bán hàng dựa trên mức độ hoạt động. 723.2.8.1 - Chi phí lương nhân viên bán hàng và tiếp thị. 723.2.8.2 - Chi phí vận chuyển. 743.2.8.3 – Chi phí quảng cáo và khuyến mãi. 753.2.9 – Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 77KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 79KẾT LUẬN CHUNG. 80TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG CHI PHÍ DỰA TRÊN MỨC

ĐỘ HOẠT ĐỘNG (ABC). 4

1.1 – Tổng quan về ABC . 4

1.1.1 – Lịch sử hình thành ABC. 4

1.1.2 – Khái niệm ABC. 5

1.1.3 – Yếu tố cần thiết cho việc thực hiện thành công hệ thống ABC. 7

1.2 – Các bước thực hiện ABC . 8

1.2.1 - Xác định các hoạt động chính. 12

1.2.2 –Tập hợp trực tiếp chi phí vào các hoạt động hoặc đối tượng chịu phí.

. 15

1.2.3 – Phân bổ chi phí các nguồn lực vào các hoạt động. 16

1.2.4 – Phân bổ chi phí các hoạt động vào các đối tượng chịu phí. 17

1.3 – Khả năng hỗ trợ của tin học trong việc triển khai hệ thống ABC. 20

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 25

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ TẠI CÔNG TY ĐIỆN TỬ

SAMSUNG VINA. 26

2.1 – Một số vấn đề chung về Công ty Điện Tử Samsung Vina . 26

2.1.1 - Sơ lược về công ty. 26

2.1.2 - Đặc điểm của sản xuất sản phẩm điện – điện tử ảnh hưởng đến kế toán

chi phí tại Savina:. 27

2.1.3 – Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm tại phân xưởng Savina. 28

2.1.4 - Đối tượng tập hợp chi phí. 31

2.1.4.1 - Đối tượng tập hợp chi phí nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp và

chi phí sản xuất chung. 31

2.1.4.2 - Đối tượng tập hợp chi phíbán hàng và chi phí quản lý doanh

nghiệp. 35

2.1.5 – Đối tượng tính giá thành. 38

2.1.6 – Giá thành kế hoạch tại Savina . 38

2.1.7 – Đối tượng chịu phí tại Savina. 38

2.2 – Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Savina. 39

2.2.1 – Kế toán chi phí NVL trực tiếp. 39

2.2.2 – Kế toán chi phí nhân công sản xuất trực tiếp và gián tiếp. . 39

2.2.3 – Kế toán chi phí sản xuất chung. 41

2.2.4 – Đánh giá sảnphẩm dở dang cuối kỳ. 42

2.2.5 - Tính giá thành sản phẩm. 42

2.3 – Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tại Savina. . 42

2.3.1 - Chi phí vận chuyển:. 43

2.3.2 - Chi phí quảng cáo:. 46

2.3.3 - Chi phí khuyến mãi. 47

2.3.4 – Chi phí bán hàng khác. 48

2.3.5 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. 48

2.4 – Thực tế ứng dụng phần mềm SAP R/3 tại Savina: . 48

2.5 – Đánh giá sơ lược về ưu điểm và tồn tại của hệ thống kế toán chi phí

hiện đang áp dụng tại Savina. . 49

2.5.1 – Ưu điểm. 49

2.5.2 – Tồn tại của hệ thống kế toán chi phí hiện đang áp dụng. 49

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 52

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ

TOÁN CHI PHÍ TẠI SAVINA . 53

3.1 – Mục tiêu hoàn thiện . 53

3.2 – Xây dựng kế toán chi phí dựa trên mức độ hoạt động tại Savina. . 54

3.2.1 – Xác lập lại sơ đồ trung tâm chi phí. 54

3.2.2 – Tập hợp chi phí dựa vào chức năng xử lý chi phí theo từng bộ phận

sinh l?i (profitability segment)của phần mềm SAP R/3. 54

3.2.3 – Tách một số chi phí phục vụ xuất khẩu ra khỏi chi phí mua vật tư

(Trung tâm chi phí: PC05) và chi phí giao nhận (Trung tâm chi phí: PC09).

. 57

3.2.4 – Tách chi phí khấu hao máy AutoInsertion từ trung tâm chi phí chung

là PC08 thành các các trung tâm chi phí chi tiết hơn theo hoạt động. 60

3.2.5 – Tách chi phí khấu hao nhà xưởng và quyền sử dụng đất nhà xưởng từ

trung tâm chi phí PC07 thành các trung tâm chi phí chi tiết hơn theo hoạt

động. 61

3.2.6 – Xác định lại tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung. 62

3.2.7 – Tính toán lại giá thành sản phẩm tại Savina theo ABC. 70

3.2.8 – Kế toán chi phí bán hàng dựa trên mức độ hoạt động. 72

3.2.8.1 - Chi phí lương nhân viên bán hàng và tiếp thị. 72

3.2.8.2 - Chi phí vận chuyển. 74

3.2.8.3 – Chi phí quảng cáo và khuyến mãi. 75

3.2.9 – Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 77

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 79

KẾT LUẬN CHUNG. 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CÁC PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY