Luận văn Vận dụng lý luận Mác - Lênin về giá cả ruộng đất vào định giá đất ở Việt nam

MỤC LỤC  Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN VỀ GIÁ CẢ RUỘNG ĐẤT VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CẢ RUỘNG ĐẤT 5 1.1. Ruộng đất là một loại hàng hoá đặc biệt 5 1.2. Giá cả ruộng đất 8 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến giá cả thị trường của ruộng đất 17 1.4. Ảnh hưởng của giá cả ruộng đất tới sự phát triển kinh tế-xã hội 24 Chương 2: NHỮNG ĐIỂM HỢP LÝ VÀ CHƯA HỢP LÝ TRONG QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 31 2.1. Những điểm hợp lý và chưa hợp lý trong quy định giá đất 31 2.2. Phương hướng hoàn thiện quy định giá đất ở nước ta hiện nay 50 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: LÝ LUẬN MÁC-LÊNIN VỀ GIÁ CẢ RUỘNG ĐẤT VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CẢ RUỘNG ĐẤT 5

1.1. Ruộng đất là một loại hàng hoá đặc biệt 5

1.2. Giá cả ruộng đất 8

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến giá cả thị trường của ruộng đất 17

1.4. Ảnh hưởng của giá cả ruộng đất tới sự phát triển kinh tế-xã hội 24

Chương 2: NHỮNG ĐIỂM HỢP LÝ VÀ CHƯA HỢP LÝ TRONG QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 31

2.1. Những điểm hợp lý và chưa hợp lý trong quy định giá đất 31

2.2. Phương hướng hoàn thiện quy định giá đất ở nước ta hiện nay 50

KẾT LUẬN 57

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY