Luận văn Vận dụng lý luận địa tô chênh lệch II của C.Mác vào việc thâm canh cây trồng ở Phú Yên

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỊA TÔ CHÊNH LỆCH II CỦA MÁC VÀ VAI TRÒ THÂM CANH CÂY TRỒNG TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 5 1.1. Những vấn đề lý luận chung về địa tô chênh lệch của Mác 5 1.2. Vận dụng địa tô chênh lệch II của Mác vào thâm canh cây trồng là xu hướng tất yếu trong phát triển nền nông nghiệp hàng hoá 25 Chương 2: NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ TRONG VIỆC VẬN DỤNG ĐỊA TÔ CHÊNH LỆCH II CỦA MÁC VÀO THÂM CANH CÂY TRỒNG Ở PHÚ YÊN TRONG THỜI GIAN QUA 38 2.1. Những thành tựu đạt được trong việc vận dụng địa tô chênh lệch II của Mác vào thâm canh cây trồng ở Phú Yên trong thời gian qua 38 2.2. Hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong việc vận dụng địa tô chênh lệch II của Mác vào thâm canh cây trồng ở Phú Yên 59 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO SỰ VẬN DỤNG ĐỊA TÔ CHÊNH LỆCH II CỦA MÁC VÀO THÂM CANH CÂY TRỒNG Ở PHÚ YÊN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 71 3.1. Mục tiêu, phương hướng thâm canh cây trồng ở Phú Yên trong thời gian đến 71 3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao việc vận dụng địa tô chênh lệch II của Mác vào thâm canh cây trồng ở Phú Yên trong thời gian đến 73 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỊA TÔ CHÊNH LỆCH II CỦA MÁC VÀ VAI TRÒ THÂM CANH CÂY TRỒNG TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 5

1.1. Những vấn đề lý luận chung về địa tô chênh lệch của Mác 5

1.2. Vận dụng địa tô chênh lệch II của Mác vào thâm canh cây trồng là xu hướng tất yếu trong phát triển nền nông nghiệp hàng hoá 25

Chương 2: NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ TRONG VIỆC VẬN DỤNG ĐỊA TÔ CHÊNH LỆCH II CỦA MÁC VÀO THÂM CANH CÂY TRỒNG Ở PHÚ YÊN TRONG THỜI GIAN QUA 38

2.1. Những thành tựu đạt được trong việc vận dụng địa tô chênh lệch II của Mác vào thâm canh cây trồng ở Phú Yên trong thời gian qua 38

2.2. Hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong việc vận dụng địa tô chênh lệch II của Mác vào thâm canh cây trồng ở Phú Yên 59

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO SỰ VẬN DỤNG ĐỊA TÔ CHÊNH LỆCH II CỦA MÁC VÀO THÂM CANH CÂY TRỒNG Ở PHÚ YÊN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 71

3.1. Mục tiêu, phương hướng thâm canh cây trồng ở Phú Yên trong thời gian đến 71

3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao việc vận dụng địa tô chênh lệch II của Mác vào thâm canh cây trồng ở Phú Yên trong thời gian đến 73

KẾT LUẬN 88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY