Luận văn Vận dụng kiểm toán hoạt động vào kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản nhà máy thuỷ điện do kiểm toán nhà nước thực hiện

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN 41.1. Khái quát về kiểm toán hoạt động 41.1.1. Khái niệm về kiểm toán hoạt động 41.1.2. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi của kiểm toán hoạt động 71.1.3. Nội dung của kiểm toán hoạt động 91.1.4. Tiêu chí đánh giá trong kiểm toán hoạt động 91.1.5. Quy trình kiểm toán hoạt động 121.1.5.1 Chuẩn bị kiểm toán 121.1.5.2. Thực hiện kiểm toán 131.1.5.3. Lập báo cáo kiểm toán 141.1.5.4. Kiểm tra đơn vị thực hiện kiến nghị kiểm toán 141.1.6. Các phương pháp kiểm toán hoạt động 141.1.6.1. Phương pháp (kỹ thuật) kiểm tra: 151.6.1.2. Quan sát thực tế: 151.1.6.3. Phỏng vấn: 151.1.6.4. Tham khảo ý kiến chuyên gia và tư vấn: 151.1.6.5. Phân tích: 161.1.6.6. Chi phí - Lợi ích: 161.2. Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng cơ bản - đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện 161.2.1. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng cơ bản 161.2.2. Phân loại dự án đầu tư xây dựng cơ bản 171.2.3. Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Thủy điện 191.3. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện ảnh hưởng đến kiểm toán hoạt động và quy trình, phương pháp kiểm toán hoạt động dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện 201.3.1. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện ảnh hưởng đến kiểm toán hoạt động. 201.3.2. Quy trình kiểm toán hoạt động trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện 231.3.3. Phương pháp kiểm toán hoạt động trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện. 291.4. Kinh nghiệm về quy trình, phương pháp kiểm toán hoạt động của một số nước 301.4.1. Kinh nghiệm về quy trình, phương pháp kiểm toán hoạt động của Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Vương quốc Anh 301.4.2. Kinh nghiệm về quy trình và phương pháp kiểm toán hoạt động của Cộng hoà Liên bang Đức 341.4.3. Hướng vận dụng quy trình và phương pháp kiểm toán hoạt động tại Kiểm toán Nhà nước Việt Nam 36CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HÀM THUẬN – ĐA MI DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỰC HIỆN 382.1. Khái quát về kiểm toán nhà nước và kiểm toán dự án đầu tư xây dựng của Kiểm toán Nhà nước 382.1.1. Khái quát về Kiểm toán Nhà nước Việt Nam 382.1.2. Khái quát Kiểm toán Đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Kiểm toán Nhà nước 412.2. Thực trạng kiểm toán hoạt động dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện do Kiểm toán Nhà nước thực hiện 432.2.1. Thực trạng hệ thống pháp lý về kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của Kiểm toán Nhà nước 432.2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán hoạt động dự án đầu tư xây dựng cơ bản Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận- Đa Mi do Kiểm toán Nhà nước thực hiện 452.2.2.1. Khái quát tình hình dự án nhà máy thuỷ điện Hàm Thuận – Đa Mi 452.2.2.2. Thực trạng phương pháp kiểm toán 642.3. Đánh giá thực trạng kiểm toán hoạt động dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện Hàm Thuận- Đa Mi do Kiểm toán Nhà nước thực hiện 652.3.1. Một số kết qủa kiểm toán hoạt động đạt được 652.3.2. Hạn chế 692.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 69CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỰC HIỆN 713.1.Tính cấp thiết của kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện nói riêng 713.2. Nguyên tắc vận dụng kiểm toán hoạt động vào kiểm toán dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện 723.3. Các giải pháp cần thiết để tiến hành kiểm toán hoạt động trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản và kiểm toán đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện 733.3.1. Hoàn thiện các quy định nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước đối với loại hình kiểm toán hoạt động 733.3.2. Giải pháp xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động trong kiểm toán các dự án đầu tư XDCB nói chung, đầu tư XDCB nhà máy thủy điện nói riêng của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam 743.3.2.1. Chuẩn bị kiểm toán 753.3.2.2. Thực hiện kiểm toán hoạt động 813.3.2.3. Lập và công bố báo cáo kết quả kiểm toán 873.3.2.4. Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán 923.3.3. Xây dựng phương pháp kỹ thuật kiểm toán hoạt động trong kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nhà máy thuỷ điện 933.4. Kiến nghị để thực hiện giải pháp hoàn thiện kiểm toán hoạt động đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện của Kiểm toán Nhà nước 98KẾT LUẬN 101

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN 4

1.1. Khái quát về kiểm toán hoạt động 4

1.1.1. Khái niệm về kiểm toán hoạt động 4

1.1.2. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi của kiểm toán hoạt động 7

1.1.3. Nội dung của kiểm toán hoạt động 9

1.1.4. Tiêu chí đánh giá trong kiểm toán hoạt động 9

1.1.5. Quy trình kiểm toán hoạt động 12

1.1.5.1 Chuẩn bị kiểm toán 12

1.1.5.2. Thực hiện kiểm toán 13

1.1.5.3. Lập báo cáo kiểm toán 14

1.1.5.4. Kiểm tra đơn vị thực hiện kiến nghị kiểm toán 14

1.1.6. Các phương pháp kiểm toán hoạt động 14

1.1.6.1. Phương pháp (kỹ thuật) kiểm tra: 15

1.6.1.2. Quan sát thực tế: 15

1.1.6.3. Phỏng vấn: 15

1.1.6.4. Tham khảo ý kiến chuyên gia và tư vấn: 15

1.1.6.5. Phân tích: 16

1.1.6.6. Chi phí - Lợi ích: 16

1.2. Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng cơ bản - đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện 16

1.2.1. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng cơ bản 16

1.2.2. Phân loại dự án đầu tư xây dựng cơ bản 17

1.2.3. Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Thủy điện 19

1.3. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện ảnh hưởng đến kiểm toán hoạt động và quy trình, phương pháp kiểm toán hoạt động dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện 20

1.3.1. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện ảnh hưởng đến kiểm toán hoạt động. 20

1.3.2. Quy trình kiểm toán hoạt động trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện 23

1.3.3. Phương pháp kiểm toán hoạt động trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện. 29

1.4. Kinh nghiệm về quy trình, phương pháp kiểm toán hoạt động của một số nước 30

1.4.1. Kinh nghiệm về quy trình, phương pháp kiểm toán hoạt động của Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Vương quốc Anh 30

1.4.2. Kinh nghiệm về quy trình và phương pháp kiểm toán hoạt động của Cộng hoà Liên bang Đức 34

1.4.3. Hướng vận dụng quy trình và phương pháp kiểm toán hoạt động tại Kiểm toán Nhà nước Việt Nam 36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HÀM THUẬN – ĐA MI DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỰC HIỆN 38

2.1. Khái quát về kiểm toán nhà nước và kiểm toán dự án đầu tư xây dựng của Kiểm toán Nhà nước 38

2.1.1. Khái quát về Kiểm toán Nhà nước Việt Nam 38

2.1.2. Khái quát Kiểm toán Đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Kiểm toán Nhà nước 41

2.2. Thực trạng kiểm toán hoạt động dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện do Kiểm toán Nhà nước thực hiện 43

2.2.1. Thực trạng hệ thống pháp lý về kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của Kiểm toán Nhà nước 43

2.2.2. Thực trạng quy trình kiểm toán hoạt động dự án đầu tư xây dựng cơ bản Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận- Đa Mi do Kiểm toán Nhà nước thực hiện 45

2.2.2.1. Khái quát tình hình dự án nhà máy thuỷ điện Hàm Thuận – Đa Mi 45

2.2.2.2. Thực trạng phương pháp kiểm toán 64

2.3. Đánh giá thực trạng kiểm toán hoạt động dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện Hàm Thuận- Đa Mi do Kiểm toán Nhà nước thực hiện 65

2.3.1. Một số kết qủa kiểm toán hoạt động đạt được 65

2.3.2. Hạn chế 69

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 69

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM THỰC HIỆN 71

3.1.Tính cấp thiết của kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện nói riêng 71

3.2. Nguyên tắc vận dụng kiểm toán hoạt động vào kiểm toán dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện 72

3.3. Các giải pháp cần thiết để tiến hành kiểm toán hoạt động trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản và kiểm toán đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện 73

3.3.1. Hoàn thiện các quy định nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước đối với loại hình kiểm toán hoạt động 73

3.3.2. Giải pháp xây dựng quy trình kiểm toán hoạt động trong kiểm toán các dự án đầu tư XDCB nói chung, đầu tư XDCB nhà máy thủy điện nói riêng của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam 74

3.3.2.1. Chuẩn bị kiểm toán 75

3.3.2.2. Thực hiện kiểm toán hoạt động 81

3.3.2.3. Lập và công bố báo cáo kết quả kiểm toán 87

3.3.2.4. Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán 92

3.3.3. Xây dựng phương pháp kỹ thuật kiểm toán hoạt động trong kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nhà máy thuỷ điện 93

3.4. Kiến nghị để thực hiện giải pháp hoàn thiện kiểm toán hoạt động đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện của Kiểm toán Nhà nước 98

KẾT LUẬN 101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY