Luận văn Vận dụng hình thức nhật kí đọc sách vào việc dạy đọc hiểu văn bản thơ ở trường phổ thông

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC. 2

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 6

DANH MỤC BẢNG. 6

DANH MỤC BIỂU ĐỒ. 6

DANH MỤC PHỤ LỤC . 7

DANH MỤC HÌNH ẢNH . 7

PHẦN MỞ ĐẦU. 8

1. Lý do chọn đề tài. 8

2. Lịch sử vấn đề . 9

3. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài . 13

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 13

4.1 Đối tượng . 13

4.2 Phạm vi nghiên cứu. 14

5. Phương pháp nghiên cứu. 14

5.1 Phương pháp nghiên cứu, tổng hợp số liệu. 14

5.2 Phương pháp điều tra . 14

5.3 Phương pháp thống kê. 14

5.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 15

6. Giả thuyết khoa học và đóng góp của luận văn . 15

6.1. Giả thuyết khoa học . 153

6.2. Đóng góp của luận văn. 15

6.2.1. Về lý luận . 15

6.1.2. Về thực tiễn . 15

7. Cấu trúc của luận văn. 15

Chương1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT TIẾP NHẬN VĂN

CHƯƠNG VÀ TIẾP NHẬN VĂN CHƯƠNG TRONG NHÀ TRƯỜNG. 17

1.1 Khái niệm tiếp nhận văn chương . 17

1.2. Đặc trưng của hoạt động tiếp nhận văn chương . 21

1.2.1. Tính cá thể. 21

1.2.2. Tính đồng sáng tạo. 27

1.2.3 Tính giao tiếp, đối thoại . 30

1.3. Tiếp nhận văn chương trong nhà trường. 32

CHƯƠNG 2: SỬ DỤNG NHẬT KÍ ĐỌC SÁCH VÀO VIỆC DẠY ĐỌC

HIỂU VĂN BẢN THƠ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG. 40

2.1 Hướng dẫn học sinh đọc tác phẩm ở nhà. 40

2.1.1 Tầm quan trọng của việc soạn bài ở nhà. 40

2.1.2 Các biện pháp hướng dẫn học sinh soạn bài ở nhà. 43

2.2 Nhật ký đọc sách là gì? . 44

2.3 Mục đích sử dụng Nhật kí đọc sách. 47

2.4 Thiết kế mẫu Nhật kí đọc sách. 49

2.5 Các phương pháp, cách thức dạy học kết hợp với hình thức ghi NKĐS. 54

2.5.1 Phương pháp diễn giảng. 54

2.5.2 Phương pháp đàm thoại. 554

2.5.3 Phương pháp dạy học nêu vấn đề . 58

2.5.4 Phương pháp dạy học theo nhóm. 59

Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM. 63

3.1. Mục tiêu thực nghiệm . 63

3.2. Yêu cầu thực nghiệm. 64

3.3. Đối tượng, địa bàn và bài dạy thực nghiệm. 64

3. 3.1. Địa bàn và đối tượng thực nghiệm. 64

3.3.2 Bài dạy thực nghiệm . 65

3.4. Tiến trình thực nghiệm. 65

3.4.1. Thời gian thực nghiệm . 65

3.4.2. Quá trình tiến hành thực nghiệm. 66

3.4.2.1 Quá trình thực nghiệm được tiến hành theo các bước:. 66

3.4.2.2 Hướng dẫn học sinh viết Nhật kí đọc sách: . 66

3.4.2.3 Sử dụng Nhật kí đọc sách trong giờ đọc hiểu văn bản thơ . 67

3.5 Kết quả thực nghiệm . 71

3.5.1 Kết quả ghi Nhật kí đọc sách của học sinh . 71

3.5.2 Kết quả thảo luận nhóm . 91

3.5.3. Kết quả bài kiểm tra sau thực nghiệm. 93

3.6. Đánh giá kết quả thực nghiệm . 98

3.6.1. Hiệu quả sử dụng Nhật kí đọc sách. 98

3.6.1.1 Nhật kí đọc sách rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ . 98

3.6.1.2 Nhật kí đọc sách rèn kĩ năng viết cho học sinh . 99

3.6.1.3. Nhật kí đọc sách rèn kĩ năng hợp tác trong nhóm . 1005

3.6.1.4 Nhật kí đọc sách kích thích hứng thú học tập của HS . 101

3.6.2. Những thử thách đối với giáo viên và học sinh khi sử dụng Nhật kí đọc

sách. 103

3.6.3 Bài học kinh nghiệm . 104

KẾT LUẬN . 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY