Luận văn Vận dụng các phương pháp thống kê để phân tích chỉ tiêu GDP của Việt nam thời kỳ 1990 đến 2001

Lời nói đầu. 1 Chương I. Một số lý luận cơ bản về chỉ tiêu GDP 3I. Lý luận chung về GDP. 31. Nội dung kinh tế của chỉ tiêu tổng hợp GDP. 32. Vị trí của chỉ tiêu GDP trong hệ thống tài khoản quốc gia – SNA. 6II. Các phưong pháp xác định chỉ tiêu GDP 91. Phương pháp 1: Phương pháp sản xuất (the production approach) 92. Phương pháp thu thập(The income approach). 103. Phương pháp sử dụng sản phẩm ( The expenditure approach). 11 Chương II. Đặc điểm vận dụng các phương pháp thống kê để phân tích chỉ tiêu GDP 14I . Các loại dãy số thời gian về chỉ tiêu GDP và các đặc điểm của nó. 141. Nhóm dãy số các chỉ tiêu tuyệt đối. 142. Nhóm chỉ tiêu tương đối. 153. Nhóm chỉ tiêu bình quân. 15II. Các vấn đề cơ bản cần giảI quyết khi lập dãy số GDP. 161. Đồng nhất nội dung tính. 162. Đồng nhất phương pháp tính. 203. Đồng nhất phạm vi tính toán. 214. Đồng nhất giá cả. 235. Đồng nhất đơn vị tính: 25III. Dùng các phương pháp thống kê để phân tích GDP. 261. Phân tích dãy số chỉ tiêu tuyệt đối GDP, VA. 262. Phân tích dãy số chỉ tiêu tương đối. 37IV. Phân tích GDP qua phương pháp đồ thị. 391. Ý nghĩa và tác dụng của đồ thi thống kê. 392. Các loại đồ thị thống kê. 403. Những yêu cầu chung đối với việc xây dựng đồ thị thống kê. 40 Chương III. Lập và phân tích dãy số GDP của Việt nam thời kỳ 1990 - 2001 42I. Đặc điểm kinh tế Việt nam 1990- 2001. 421. Những kết quả đạt được trong 10 năm. 422. Những khó khăn và thách thức trong các năm tới. 42II. Lập và phân tích dãy số GDP và VA 1990- 2001. 441. Lập và phân tích dãy số GDP (theo giá hiện hành). 442. Phân tích GDP theo giá hiện hành qua các phương pháp thống kê. 463. Lập và phân tích VA Nông nghiệp. 50 4 Lập và phân tích VA ngành Công nghiệp: 525. Lập và phân tích VA ngành Dịch vụ:6.Lập và phân tích GDP của Việt Nam theo gía so sánh 1994 567. Lập và phân tích VA của ngành Nông nghiệp . 638. Lập và phân tích VA ngành Công nghiệp theo giá năm 1994. 689 Lập và phân tích VA nghành dịch vụ theo giá so sánh . 7110. Lập và phân tích về tỷ trọng VA ngành Nông nghiệp. 7411. Lập và phân tích tỷ trọng VA của ngành Công nghiệp . 7712. Lập và phân tích dãy số tỷ trọng VA ngành dịch vụ. 7813. Lập và phân tích dãy số GDP bình quân đầu người: 81 Kết luận và kiến nghị 82 Danh mục tài liệu tham khảo 83

Lời nói đầu. 1

Chương I. Một số lý luận cơ bản về chỉ tiêu GDP 3

I. Lý luận chung về GDP. 3

1. Nội dung kinh tế của chỉ tiêu tổng hợp GDP. 3

2. Vị trí của chỉ tiêu GDP trong hệ thống tài khoản quốc gia – SNA. 6

II. Các phưong pháp xác định chỉ tiêu GDP 9

1. Phương pháp 1: Phương pháp sản xuất (the production approach) 9

2. Phương pháp thu thập(The income approach). 10

3. Phương pháp sử dụng sản phẩm ( The expenditure approach). 11

Chương II. Đặc điểm vận dụng các phương pháp thống kê để phân tích chỉ tiêu GDP 14

I . Các loại dãy số thời gian về chỉ tiêu GDP và các đặc điểm của nó. 14

1. Nhóm dãy số các chỉ tiêu tuyệt đối. 14

2. Nhóm chỉ tiêu tương đối. 15

3. Nhóm chỉ tiêu bình quân. 15

II. Các vấn đề cơ bản cần giảI quyết khi lập dãy số GDP. 16

1. Đồng nhất nội dung tính. 16

2. Đồng nhất phương pháp tính. 20

3. Đồng nhất phạm vi tính toán. 21

4. Đồng nhất giá cả. 23

5. Đồng nhất đơn vị tính: 25

III. Dùng các phương pháp thống kê để phân tích GDP. 26

1. Phân tích dãy số chỉ tiêu tuyệt đối GDP, VA. 26

2. Phân tích dãy số chỉ tiêu tương đối. 37

IV. Phân tích GDP qua phương pháp đồ thị. 39

1. Ý nghĩa và tác dụng của đồ thi thống kê. 39

2. Các loại đồ thị thống kê. 40

3. Những yêu cầu chung đối với việc xây dựng đồ thị thống kê. 40

Chương III. Lập và phân tích dãy số GDP của Việt nam thời kỳ 1990 - 2001 42

I. Đặc điểm kinh tế Việt nam 1990- 2001. 42

1. Những kết quả đạt được trong 10 năm. 42

2. Những khó khăn và thách thức trong các năm tới. 42

II. Lập và phân tích dãy số GDP và VA 1990- 2001. 44

1. Lập và phân tích dãy số GDP (theo giá hiện hành). 44

2. Phân tích GDP theo giá hiện hành qua các phương pháp thống kê. 46

3. Lập và phân tích VA Nông nghiệp. 50

4 Lập và phân tích VA ngành Công nghiệp: 52

5. Lập và phân tích VA ngành Dịch vụ:

6.Lập và phân tích GDP của Việt Nam theo gía so sánh 1994 56

7. Lập và phân tích VA của ngành Nông nghiệp . 63

8. Lập và phân tích VA ngành Công nghiệp theo giá năm 1994. 68

9 Lập và phân tích VA nghành dịch vụ theo giá so sánh . 71

10. Lập và phân tích về tỷ trọng VA ngành Nông nghiệp. 74

11. Lập và phân tích tỷ trọng VA của ngành Công nghiệp . 77

12. Lập và phân tích dãy số tỷ trọng VA ngành dịch vụ. 78

13. Lập và phân tích dãy số GDP bình quân đầu người: 81

Kết luận và kiến nghị 82

Danh mục tài liệu tham khảo 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY