Luận văn Vận dụng các công cụ Marketing-Mix vào việc duy trì và bảo vệ thị phần của nhà máy Thuốc Lá Thăng Long

Mục lục trangCHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ CÁC CÔNG CỤ MARKETING MIXI. CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 31.Một số vấn đề về thị trường 3 1.1.Vai trò của thị trường 3 1.2.Phân đoạn thị trường 4 1.3. Định vị sản phẩm 52. Khái niệm cạnh tranh 7 3. Các loại lợi thế cạnh tranh 8 3.1 Lợi thế cạnh tranh bên trong 83.2 Lợi thế cạnh tranh bên ngoài 8II. MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 9 1. Môi trường vĩ mô 9 1.1 Môi trường nhân khẩu học 91.2 Môi trường kinh tế 9 1.3 Môi trường tự nhiên 10 1.4 Môi trường công nghệ kỹ thuật 11 1.5 Môi trường luật pháp 11 1.6 Môi trường văn hoá xã hội 12 2. Môi trường vi mô 13 2.1 Công ty 13 2.2 Người cung ứng 13 2.3 Các trung gian marketing 14 2.4 Đối thủ cạnh tranh 14 2.5 Khách hàng 15 2.6 Công chúng trực tiếp 15 III. MARKETING-MIX MỘT TRONG NHỮNG CÔNG CỤ HỮU HIỆU TRONG CẠNH TRANH 16 1. Chính sách sản phẩm 16 2. Chính sách giá 18 3 Chính sách phân phối 18 4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp 19 CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONGI. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG 23 1. Đặc điểm thị trường ngành thuốc lá 23 2. Lịch sử hình thành và phát triển nhà máy thuốc lá Thăng Long 25 3. Những đặc điểm kinh tế-kỹ thuật có tác động đến việc duy trì và bảo vệ thị phần của nhà máy. 28 3.1 Đặc điểm về nhân lực của nhà máy 28 3.2 Đặc điểm một số mặt hàng chủ yếu của nhà máy 28 3.3 Định vị một số sản phẩm của nhà máy trên thị trường 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 33II. ĐÁNH GIÁ VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA NHÀ MÁY 36III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA NHÀ MÁY 391 Chính sách sản phẩm 39 2. Chính sách giá 453 Chính sách phân phối 464 Chính sách xúc tiến 48IV NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NHÀ MÁY 49 a. Những cơ hội và thách thức 49 1. Các yếu tố luật pháp 492. Các yếu tố văn hoá 493. Các yếu tố tự nhiên 49 4. Nguồn cung ứng nguyên vật liệu 505. Các sản phẩm thay thế 50b.Thực trạng và xu hướng cạnh tranh bảo vệ thị phần của nhà máy 51c. Đánh giá chung về hoạt động marketing của nhà máy 52  CHƯƠNG IIIMỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP MARKETING-MIX NHẰM DUY TRÌ VÀ BẢO VỆ THỊ PHẦN CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONGI. ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG CỦA NGÀNH THUỐC LÁ 54 II. ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP THUỘC PHẠM VỊ NHÀ MÁY 55 1. Thành lập nhóm chuyên viên marketing 552. Đầu tư chiều sâu vào khâu nguyên liệu 57 3. Tăng cường công tác kiểm tra trong quá trình sản xuất 58 III. CÁC GIẢI PHÁP MARKETING-MIX 58 1. Liên quan đến chính sách sản phẩm 58 2. Liên quan đến chính sách giá 623. Liên quan đến chính sách phân phối 63 4. Liên quan đến chính sách giao tiếp, khuyếch trương 65 IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ THUỘC CẤP VĨ MÔ 66 KẾT LUẬN 68

Mục lục trang

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ CÁC CÔNG CỤ MARKETING MIX

I. CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

1.Một số vấn đề về thị trường 3

1.1.Vai trò của thị trường 3

1.2.Phân đoạn thị trường 4

1.3. Định vị sản phẩm 5

2. Khái niệm cạnh tranh 7

3. Các loại lợi thế cạnh tranh 8

3.1 Lợi thế cạnh tranh bên trong 8

3.2 Lợi thế cạnh tranh bên ngoài 8

II. MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 9

1. Môi trường vĩ mô 9

1.1 Môi trường nhân khẩu học 9

1.2 Môi trường kinh tế 9

1.3 Môi trường tự nhiên 10

1.4 Môi trường công nghệ kỹ thuật 11

1.5 Môi trường luật pháp 11

1.6 Môi trường văn hoá xã hội 12

2. Môi trường vi mô 13

2.1 Công ty 13

2.2 Người cung ứng 13

2.3 Các trung gian marketing 14

2.4 Đối thủ cạnh tranh 14

2.5 Khách hàng 15

2.6 Công chúng trực tiếp 15

III. MARKETING-MIX MỘT TRONG NHỮNG CÔNG CỤ HỮU HIỆU TRONG CẠNH TRANH 16

1. Chính sách sản phẩm 16

2. Chính sách giá 18

3 Chính sách phân phối 18

4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp 19

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG 23

1. Đặc điểm thị trường ngành thuốc lá 23

2. Lịch sử hình thành và phát triển nhà máy thuốc lá Thăng Long 25

3. Những đặc điểm kinh tế-kỹ thuật có tác động đến việc duy trì và bảo vệ thị phần của nhà máy. 28

3.1 Đặc điểm về nhân lực của nhà máy 28

3.2 Đặc điểm một số mặt hàng chủ yếu của nhà máy 28

3.3 Định vị một số sản phẩm của nhà máy trên thị trường 30

4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 33

II. ĐÁNH GIÁ VỀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA NHÀ MÁY 36

III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA NHÀ MÁY 39

1 Chính sách sản phẩm 39

2. Chính sách giá 45

3 Chính sách phân phối 46

4 Chính sách xúc tiến 48

IV NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NHÀ MÁY 49

a. Những cơ hội và thách thức 49

1. Các yếu tố luật pháp 49

2. Các yếu tố văn hoá 49

3. Các yếu tố tự nhiên 49

4. Nguồn cung ứng nguyên vật liệu 50

5. Các sản phẩm thay thế 50

b.Thực trạng và xu hướng cạnh tranh bảo vệ thị phần của nhà máy 51

c. Đánh giá chung về hoạt động marketing của nhà máy 52

CHƯƠNG III

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP MARKETING-MIX NHẰM DUY TRÌ VÀ BẢO VỆ THỊ PHẦN CỦA NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG

I. ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG CỦA NGÀNH THUỐC LÁ 54

II. ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP THUỘC PHẠM VỊ NHÀ MÁY 55

1. Thành lập nhóm chuyên viên marketing 55

2. Đầu tư chiều sâu vào khâu nguyên liệu 57

3. Tăng cường công tác kiểm tra trong quá trình sản xuất 58

III. CÁC GIẢI PHÁP MARKETING-MIX 58

1. Liên quan đến chính sách sản phẩm 58

2. Liên quan đến chính sách giá 62

3. Liên quan đến chính sách phân phối 63

4. Liên quan đến chính sách giao tiếp, khuyếch trương 65

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ THUỘC CẤP VĨ MÔ 66

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY