Luận văn Vấn đề game online đƣợc phản ánh trên báo điện tử ở Việt Nam

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: TIẾP CẬN LÝ THUYẾT VỀ GAME ONLINE TRÊN

BÁO ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM. 7

1.1.Các khái niệm liên quan. 7

1.1.1.Khái niệm Game online . 7

1.1.2.Khái niệm báo điện tử. 7

1.2.Game Online trong đời sống văn hóa Việt Nam và Thế giới . 9

1.2.1.Khái lược về sự ra đời của Internet. 9

1.2.2.Sự du nhập của Game online vào Việt Nam. 12

1.3.Vấn đề Game online được thông tin trên báo chí Việt Nam . 20

1.3.1. Game online được phản ánh trên các loại hình báo chí. 20

1.3.2. Những lợi thế riêng của báo điện tử trong phản ánh về vấn đề

game online . 22

Tiểu kết chương 1. 28

CHưƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ

GAME ONLINE TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM . Error! Bookmark

not defined.

2.1. Giới thiệu về các tờ báo được lựa chọn khảo sát Error! Bookmark not

defined.

2.1.1. Báo VnExpress.

2.1.2. Báo Tuổi Trẻ Online .

2.1.3. Báo Thanh Niên Online .

2.1.4. Báo Dân Trí.

2.2. Tiêu chí lựa chọn các bài báo viết về vấn đề Game online .

2.3. Phân tích thực trạng game online trên báo Tuổi Trẻ Online, Thanh

Niên Online, VnExpress và Dân Trí .

2.3.1. Nội dung thông tin .

2.3.2. Hình thức thông tin .

Tiểu kết chương 2.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY