Luận văn Vấn đề cosphi, bù công suất phản kháng và thị trường điện năng phản kháng

Mục lụcLời Cam đoan . . .1Lời nói đầu : . . 2Mục Lục: . . . 4Chương I: TỔNG QUAN. . .71.1Vấn đề bù công suất phản kháng trong hệ thống điện: . . 71.2 Nguồn công suất phản kháng : . 81.3.Bù kinh tế công suất phản kháng: . . 91.4. Phân tích ảnh hưởng của tụ bù đến tổn thất công suất tác dụng và tổn thất điện năng ở lưới phân phối : . . . .101.4.1 lưới phân phối một phụ tải: . 101.4.2 Lưới phân phối có phụ tải phân bố đều trên trục chính . 141.5 Một Số phương pháp tính bù công suất phản kháng : .161.5.1 Phương pháp xác định dung lượng tụ bù theo biểu đồ công suất phản kháng của phụ tải :1.5.2 Bù công suất phản kháng nâng cao hệ số cos : . .191.5.3 Mô hình bù công suất phản kháng theo điều kiện cực tiểu tổn thất công suất: . 201.5.4 Mô hình bù công suất phản kháng dựa trên chỉ tiêu tối đa hóa các tiết kiệm . 231.5.5 Mô hình tính bù theo điều kiện chỉnh điện áp . 241.5.6 Mô hình bù công suất phản kháng dựa trên chỉ tiêu cực tiểu hàm chi phí tính toán . . 261.5.7 Phương pháp xét đến độ nhạy của chi tiêu ổn định điện áp, độ lệch điện áp và tổn thất công suất tác dụng đối với sự biến đổi công suất phản kháng nút . . . .281.5.8 Mô hình quy hoạch hỗn hợp . . . .311.6. Tìm hiểu cos và bù cos tại một số nhà máy xí nghiệp . . 32 1.6.1 Các phụ tải đã tiến hành điều tra . .331.6.2.Một số nhận xét từ kết quả thưc tế . 331.6.3 Tóm tắt và kiến nghị .38Chương II: -CHưƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN BÙ TỐI ưU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG, CÓ XÉT ĐẾN CHẤT LưỢNG ĐIỆN NĂNG VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ TÀI CHÍNH . .392.1. Phương pháp luận và sơ đồ khối thuật toán .392.1.1 Mô hình tổng quát bài toán bù công suất phản kháng trong lưới phân phối: .392.1.2. Hàm mục tiêu . . .402.1.3 Các ràng buộc . . . . 422.1.4 Mô hình bài toán bù công suất phản kháng khi có xét đến máy biến áp: .432.1.5 Một số giả thiết khi tính toán tối ưu công suất bù: .442.2 Phương pháp giải bài toán bù công suất phản kháng .442.2.1 Tổng quan 442.2.2. Thuật toán giải bài toán bù công suất phản kháng bằng phương pháp quy hoạch động: . 452.2.3 Xét đến rằng buộc về điện áp: . 482.2.4.Hình thức hoá thuật toán và sơ đồ khối . 482.2.6 Các số li ệu cần đưa vào tính toán: . 502.2.7 Ví dụ áp dụng . 512.3. Chương trình máy tính và sử dụng chương trình . .53Chương III- T ÍNH TOÁN ÁP DỤNG : . . . .583.1 Sơ đồ lộ 677: .5 83.2 Các Số liêu Tính toán:. . . 593.3 Kết quả tính toán ứng với chế độ phụ tải cực đại: .61 3.4 Phân tích kinh tế tài chính và đánh giá hiệu quả kinh tế bù công suất phản kháng. .65Chương 4: THỊ TRưỜNG ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG. . . .694.1Thị trường điện năng phản kháng ở việt Nam:. . . . 694.1.1 Phân tích mô hình kinh doanh điện năng phản kháng hiện tại ở Việt Nam:. . 694.1.2 Phương pháp xác định tiền mua công suất phản kháng:. 704.2 Các mô hình kinh doanh điện năng có thể được áp dụng:.744.3 Ví dụ áp dụng: . . . .80Chương V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . . . .845.1 Kết luận : . . .845.2 Kiến nghị:.84Tài liệu tham khảo. . . . . . 86

Mục lục

Lời Cam đoan . . .1

Lời nói đầu : . . 2

Mục Lục: . . . 4

Chương I: TỔNG QUAN. . .7

1.1Vấn đề bù công suất phản kháng trong hệ thống điện: . . 7

1.2 Nguồn công suất phản kháng : . 8

1.3.Bù kinh tế công suất phản kháng: . . 9

1.4. Phân tích ảnh hưởng của tụ bù đến tổn thất công suất tác dụng và tổn thất

điện năng ở lưới phân phối : . . . .10

1.4.1 lưới phân phối một phụ tải: . 10

1.4.2 Lưới phân phối có phụ tải phân bố đều trên trục chính . 14

1.5 Một Số phương pháp tính bù công suất phản kháng : .16

1.5.1 Phương pháp xác định dung lượng tụ bù theo biểu đồ công suất phản

kháng của phụ tải :

1.5.2 Bù công suất phản kháng nâng cao hệ số cos : . .19

1.5.3 Mô hình bù công suất phản kháng theo điều kiện cực tiểu tổn thất công

suất: . 20

1.5.4 Mô hình bù công suất phản kháng dựa trên chỉ tiêu tối đa hóa các tiết

kiệm . 23

1.5.5 Mô hình tính bù theo điều kiện chỉnh điện áp . 24

1.5.6 Mô hình bù công suất phản kháng dựa trên chỉ tiêu cực tiểu hàm chi phí

tính toán . . 26

1.5.7 Phương pháp xét đến độ nhạy của chi tiêu ổn định điện áp, độ lệch điện

áp và tổn thất công suất tác dụng đối với sự biến đổi công suất phản kháng

nút . . . .28

1.5.8 Mô hình quy hoạch hỗn hợp . . . .31

1.6. Tìm hiểu cos và bù cos tại một số nhà máy xí nghiệp . . 32

1.6.1 Các phụ tải đã tiến hành điều tra . .33

1.6.2.Một số nhận xét từ kết quả thưc tế . 33

1.6.3 Tóm tắt và kiến nghị .38

Chương II: -CHưƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN BÙ TỐI ưU CÔNG SUẤT PHẢN

KHÁNG, CÓ XÉT ĐẾN CHẤT LưỢNG ĐIỆN NĂNG VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ

TÀI CHÍNH . .39

2.1. Phương pháp luận và sơ đồ khối thuật toán .39

2.1.1 Mô hình tổng quát bài toán bù công suất phản kháng trong lưới phân

phối: .39

2.1.2. Hàm mục tiêu . . .40

2.1.3 Các ràng buộc . . . . 42

2.1.4 Mô hình bài toán bù công suất phản kháng khi có xét đến máy biến áp: .43

2.1.5 Một số giả thiết khi tính toán tối ưu công suất bù: .44

2.2 Phương pháp giải bài toán bù công suất phản kháng .44

2.2.1 Tổng quan 44

2.2.2. Thuật toán giải bài toán bù công suất phản kháng bằng phương pháp quy

hoạch động: . 45

2.2.3 Xét đến rằng buộc về điện áp: . 48

2.2.4.Hình thức hoá thuật toán và sơ đồ khối . 48

2.2.6 Các số li ệu cần đưa vào tính toán: . 50

2.2.7 Ví dụ áp dụng . 51

2.3. Chương trình máy tính và sử dụng chương trình . .53

Chương III- T ÍNH TOÁN ÁP DỤNG : . . . .58

3.1 Sơ đồ lộ 677: .5 8

3.2 Các Số liêu Tính toán:. . . 59

3.3 Kết quả tính toán ứng với chế độ phụ tải cực đại: .61

3.4 Phân tích kinh tế tài chính và đánh giá hiệu quả kinh tế bù công suất phản

kháng. .65

Chương 4: THỊ TRưỜNG ĐIỆN NĂNG PHẢN KHÁNG. . . .69

4.1Thị trường điện năng phản kháng ở việt Nam:. . . . 69

4.1.1 Phân tích mô hình kinh doanh điện năng phản kháng hiện tại

ở Việt Nam:. . 69

4.1.2 Phương pháp xác định tiền mua công suất phản kháng:. 70

4.2 Các mô hình kinh doanh điện năng có thể được áp dụng:.74

4.3 Ví dụ áp dụng: . . . .80

Chương V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . . . .84

5.1 Kết luận : . . .84

5.2 Kiến nghị:.84

Tài liệu tham khảo. . . . . . 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY