Luận văn Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC.1

LỜI CAM ĐOAN .1

LỜI CẢM ƠN.1

Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN.10

1.1. Các công trình nghiên cứu về phụ nữ nông thôn.10

1.2. Các công trình nghiên cứu về xây dựng gia đình văn hóa.14

1.3. Các công trình nghiên cứu về vai trò của phụ nữ nông thôn trong xây

dựng gia đình văn hóa.21

1.4. Khái quát những thành tựu của các công trình nghiên cứu liên quan

đến đề tài luận án và những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu.29

Chƣơng 2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHUNG VỀ

VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG

HỒNG TRONG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA .33

2.1. Một số lý thuyết, quan điểm chính đƣợc vận dụng trong nghiên cứu.33

2.1.1. Lý thuyết vai trò xã hội .33

2.1.2. Lý thuyết nữ quyền và nhận thức trong phong trào Phụ nữ trong phát

triển, Giới trong phát triển.34

2.1.3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng

sản Việt Nam về vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình .37

2.2. Các quan niệm cơ bản .41

2.2.1. Quan niệm về phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng .41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY