Luận văn Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong quá trình tư vấn, phản biện chính sách khoa học và công nghệ (nghiên cứu hệ thống liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. Lý do nghiên cứu:.1

2. Tóm tắt lịch sử nghiên cứu:.1

3. Mục tiêu nghiên cứu.3

4. Phạm vi nghiên cứu:.3

5. Mẫu khảo sát: .3

6. Câu hỏi nghiên cứu: .4

7. Giả thuyết nghiên cứu:.4

8. Phƣơng pháp chứng minh giả thuyết:.4

9. Nội dung nghiên cứu: .4

10. Kết cấu luận văn: .4

CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI

DÂN SỰ TRONG QUÁ TRÌNH TƢ VẤN, PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.6

1.1. Xã hội dân sự.6

1.1.1. Khái niệm xã hội dân sự .6

1.1.2. Khái niệm tổ chức xã hội dân sự.9

1.1.3. Các loại hình tổ chức xã hội dân sự.11

1.1.4. Tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam.13

1.1.5. Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc hoàn thiện chínhsách. . .14

1.2. Tƣ vấn, phản biện.16

1.2.1. Khái niệm tư vấn, phản biện.16

1.2.2. Tính chất, mục đích của hoạt động tư vấn, phản biện.16

1.2.3. Vai trò của tư vấn, phản biện trong việc hoạch định chính sách .171.3. Chính sách khoa học và công nghệ .18

1.3.1. Khái niệm chính sách.18

1.3.2. Khái niệm khoa học và công nghệ .18

1.3.3. Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển xã hội .21

CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH TƢ VẤN,

PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA CÁC TỔ

CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ TRỰC THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA

HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM .24

2.1. Vài nét về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam .24

2.2. Tổng quan về các tổ chức xã hội dân sự trực thuộc Liên hiệp các Hội

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam .25

2.2.1. Bản chất và sự phát triển .25

2.2.2. Lĩnh vực hoạt động .27

2.2.3. Cơ sở vật chất .28

2.2.4. Nhân lực của các tổ chức XHDS.29

2.3. Hoạt động tƣ vấn, phản biện chính sách khoa học và công nghệ của các

tổ chức xã hội dân sự trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam .32

2.3.1. Nhận thức .32

2.3.2. Lý do tham gia hoạt động tư vấn, phản biện chính sách khoa học và

công nghệ.33

2.3.3. Những lĩnh vực tham gia tư vấn, phản biện.34

2.3.4. Loại hình chính sách tham gia tư vấn, phản biện.35

2.3.5. Phương thức thực hiện .36

2.3.6. Khả năng phối hợp với các cơ quan nhà nước.37

2.3.7. Khả năng phối hợp với các tổ chức ngoài nhà nước.40

2.3.8. Khả năng phối hợp, tiếp cận thông tin và truyền tải thông điệp đến các

cơ quan có thẩm quyền .44

2.3.9. Năng lực huy động nguồn lực tài chính .47

2.3.10. Công tác truyền thông.54CHƢƠNG 3. ĐÁNH GIA VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ

TRỰC THUỘC LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH TƢ

VẤN, PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ .58

3.1. Khung đánh giá và những kết quả đánh giá từ cơ quan lập chính sách .58

3.1.1. Quy trình xây dựng chính sách .58

3.1.2. Khung đánh giá vai trò các tổ chức XHDS theo quy trình xây dựng

chính sách.59

3.1.3. Đánh giá kết quả đóng góp của các tổ chức XHDS trực thuộc LHHVN

trong TV,PB chính sách KH&CN .61

3.2. Những khó khăn cần tháo gỡ.69

3.2.1. Môi trường thể chế, pháp lý .69

3.2.2. Năng lực hạn chế .71

3.2.3. Công tác truyền thông.73

3.3. Các giải pháp huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự trong

quá trình tƣ vấn, phản biện chính sách khoa học và công nghệ .74

3.3.1. Giải pháp về phía nhà nước.74

3.3.2. Giải pháp về phía Liên hiệp Hội Việt Nam .79

3.3.3. Giải pháp về phía các tổ chức xã hội dân sự .80

3.3.4. Giải pháp truyền thông .82

KẾT LUẬN .83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY