Luận văn Vai trò của báo chí đối với hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp ở tỉnh Sơn La

MỞ ĐẦU . 7

1. Lý do lựa chọn đề tài . 7

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 8

3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu . 9

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . 9

5. Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu. 10

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài . 10

7. Bố cục luận văn. 11

Chương 1. KHÁI LưỢC VỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP VÀ VAI

TRÒ CỦA BÁO CHÍ ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC

CẤP. 12

1.1. Giới thiệu khái quát về Hội đồng nhân dân . 12

1.1.1. Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND . 12

1.1.2. Tổ chức và hoạt động của HĐND. 15

1.1.3. Cơ cấu, tổ chức của HĐND các cấp ở tỉnh Sơn La . 16

1.2. Vai trò của báo chí đối với hoạt động của HĐND các cấp. 16

1.2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về

vai trò của báo chí. 16

1.2.2. Báo chí định hướng tư tưởng, dư luận .

1.2.3. Báo chí góp phần phát triển kinh tế - xã hội

1.2.4. Báo chí làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần.

1.2.5. Vai trò của báo chí đối với hoạt động của HĐND các cấp.

Tiểu kết chương 1.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY