Luận văn Ước tính các thông số di truyền tính trạng tăng trưởng và kháng bệnh gan thận mủ phục vụ chương trình chọn giống cá tra Pangasianodon Hypophthalmus (Sauvage 1878)

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3

1.1. Đặc điểm sinh học của cá Tra .3

1.1.1. Phân loại .3

1.1.2. Phân bố .3

1.1.3. Hình thái, sinh lý.3

1.1.4. Ðặc điểm dinh dưỡng.4

1.1.5. Ðặc điểm sinh trưởng.4

1.1.6. Ðặc điểm sinh sản.4

1.2. Bệnh gan thận mủ trên cá da trơn và cá Tra.5

1.2.1. Nguyên nhân gây bệnh .5

1.2.2. Lịch sử bệnh gan thận mủ trên cá da trơn và cá Tra .6

1.2.3. Đặc tính vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ trên cá Tra.6

1.2.4. Đường lây truyền .7

1.2.5. Triệu chứng.8

1.2.6. Một số phương pháp điều trị và phòng bệnh gan thận mủ trên cá Tra .9

1.3. Các chương trình chọn giống ở một số loài thủy sản.10

1.3.1. Ngoài nước.10

1.3.2. Trong nước.13

1.4. Phương pháp lai, mô hình toán và phương pháp chọn lọc trong chọn giốngcá Tra.16

1.4.1. Phương pháp lai .16

1.4.2. Các mô hình toán áp dụng cho ước tính các thông số di truyền của tính

trạng tăng trưởng và tính trạng kháng bệnh gan thận mủ, tương quan

di truyền giữa hai tính trạng này.16

1.4.3. Phương pháp chọn lọc .18Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.20

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu.20

2.1.1. Thời gian nghiên cứu đề tài .20

2.1.2. Nơi thực hiện đề tài nghiên cứu.20

2.2. Vật liệu nghiên cứu .20

2.3. Phương pháp nghiên cứu.21

2.3.1. Cho sinh sản và ương nuôi các gia đình từ các quần đàn cá tra phục vụ

đánh giá tăng trưởng và khả năng kháng bệnh gan thận mủ.21

2.3.2. Đánh dấu PIT phân biệt từng cá thể .25

2.3.3. Gây bệnh gan thận mủ thực nghiệm cho cá giống các gia đìnhsản xuất .27

2.3.4. Ước tính các thông số di truyền của tính trạng tăng trưởng .30

2.3.5. Ước tính các thông số di truyền của tính trạng kháng bệnh gan thậnmủ.33

2.3.6. Ước tính tương quan di truyền giữa tính trạng tăng trưởng và kháng

bệnh gan thận mủ.36

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .37

3.1. Kết quả sinh sản, ương nuôi và đánh dấu từ PIT các gia đình từ các quần

đàn cá Tra phục vụ đánh giá tăng trưởng và khả năng kháng bệnh gan thận mủ.37

3.1.1. Kết quả sinh sản và ương nuôi.37

3.1.2. Kết quả đánh dấu PIT cho cá Tra giống .38

3.2. Hệ số di truyền ước tính (h2), hệ số di truyền thực tế (H2) và hiệu quả chọn

lọc thực tế (R) của tính trạng tăng trưởng .38

3.3. Kết quả thí nghiệm gây bệnh thực nghiệm các gia đình chọn giống .39

3.3.1 Các yếu tố môi trường .39

3.3.2. Kết quả thí nghiệm gây bệnh thực nghiệm.42

3.4. Ước tính tương quan di truyền giữa tính trạng tăng trưởng và kháng bệnh

gan thận mủ.51

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.53

TÀI LIỆU THAM KHẢO .54

PHỤ LỤC.1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY