Luận văn Ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu và gis trong đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của các đối tượng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ

VỀ KHÔNG GIAN CỦA CÁC ĐỐI TưỢNG TRONG PHưƠNG ÁN QUY HOẠCH

SỬ DỤNG ĐẤT .4

1.1. Tổng quan về quy hoạch sử dụng đất .4

1.2. Vấn đề đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của các đối tượng trong

quy hoạch sử dụng đất .8

Chương 2. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN

CỦA PHưƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG GIS VÀ PHưƠNG

PHÁP PHÂN TÍCH ĐA CHỈ TIÊU .26

2.1. Khái niệm về GIS .26

2.2. Phương pháp phân tích đa chỉ tiêu.29

2.3. Quy trình đánh giá tính hợp lý về không gian của phương án quy hoạch

sử dụng đất.35

Chương 3 - THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ KHÔNG GIAN

CỦA PHưƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỊ XÃ PHÚC YÊN,

TỈNH VĨNH PHÚC .41

3.1. Khái quát về khu vực nghiên cứu .41

3.2. Giới thiệu về phương án quy hoạch sử dụng đất của thị xã Phúc Yên

đến năm 2020.48

3.3. Chuẩn bị dữ liệu đầu vào .51

3.4. Tính trọng số cho các chỉ tiêu.53

3.5. Phân loại và tính điểm các lớp đầu vào .67

3.6. Tạo raster giá trị hợp lý.78

3.7. Tính điểm cho phương án quy hoạch.79

3.8. Đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của phương án quy hoạch.81

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .92

TÀI LIỆU THAM KHẢO .94

PHỤ LỤC .97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY