Luận văn Ứng dụng một số mô hình đầu tư tài chính hiện đại vào thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU . vi DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT . vii DANH MỤC CÁC HÌNH . vii DANH MỤC CÁC BẢNG. x PHẦN MỞ đẦU. 11. Lý do chọn đềtài nghiên cứu. 1 2. Mục đích nghiên cứu . 2 3. đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2 4. Phương pháp nghiên cứu . 3 5. Giới hạn của đềtài nghiên cứu . 3 6. Tóm tắt nội dung luận văn . 4 CHƯƠNG 1: MỘT SỐMÔ HÌNH đẦU TƯTÀI CHÍNH HIỆN đẠI . 51.1 LÝ THUYẾT DANH MỤC MARKOWITZ. 51.1.1 Tổng quan . 51.1.2 Rủi ro . 5 1.1.3 Tỷsuất sinh lợi. 6 1.1.4 Thành lập một danh mục đầu tư . 9 1.1.5 đường biên hiệu quả(Efficient Frontier). 10 1.1.6 đường biên hiệu quảvà hàm hữu dụng . 11 1.2 MÔ HÌNH đỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) . 13 1.2.1 Lý thuyết thịtrường vốn. 13 1.2.1.1 đường thịtrường vốn . 15 1.2.1.2 Danh mục thịtrường . 18 1.2.1.3 đo lường sự đa dạng hoá . 19 1.2.2 đường thịtrường chứng khoán. 20 1.2.3 Mô hình định giá tài sản vốn . 22 1.2.4 Sựkhác biệt giữa CML và SML. 23 1.2.5 Mởrộng các giả định của CAPM . 24 1.2.5.1 Sựkhác biệt giữa lãi suất đi vay và lãi suất cho vay. 24 1.2.5.2 CAPM với trường hợp có chi phí giao dịch . 25 1.2.5.3 CAPM trong trường hợp có thuế . 25 1.3 MÔ HÌNH FAMA-FRENCH 3 NHÂN TỐ(FF3FM) . 26 1.3.1 Xây dựng mô hình. 26 1.3.2 Các nhân tốcủa mô hình Fama - French 3 nhân tố . 27 1.4 KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH TRÊN THẾGIỚI. 29 1.4.1 Thực nghiệm của CAPM . 29 1.4.2 Thực nghiệm của Mô hình Fama - French 3 nhân tố. 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 30 CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MỘT SỐMÔ HÌNH đẦU TƯTÀI CHÍNH HIỆN đẠI VÀO TTCK VIỆT NAM . 31 2.1 THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . 31 2.1.1 Tổng quan . 31 2.1.2 Thực tế ứng dụng các mô hình tại Việt Nam . 32 2.2 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬLÝ DỮLIỆU. 34 2.2.1 Phương pháp thu thập dữliệu . 34 2.2.2 Phương pháp xửlý dữliệu. 35 2.3 KIỂM đỊNH GIẢTHUYẾT THỐNG KÊ VỀQUI LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA TỶSUẤT SINH LỢI CHỨNG KHOÁN . 37 2.3.1 đặt vấn đề . 37 2.3.2 Kết quảkiểm định . 37 2.4 THÀNH LẬP DANH MỤC đẦU TƯTỐI ƯU . 39 2.4.1 Danh mục hiệu quảgồm các tài sản rủi ro . 39 2.4.2 Danh mục hiệu quảgồm danh mục tài sản rủi ro kết hợp với một tài sản phi rủi ro. 44 2.4.3 Danh mục thịtrường, tính hiệu quảcủa VN-Index . 48 2.5 đƯỜNG THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ đỊNH GIÁ TÀI SẢN . 49 2.5.1 Trường hợp danh mục thịtrường là danh mục “thịtrường” gồm 26 chứng khoán . 49 2.5.1.1 Mô hình hồi qui, tính beta chứng khoán . 49 2.5.1.2 đường thịtrường chứng khoán . 51 2.5.1.3 định giá tài sản . 53 2.5.1.4 Kiểm định các giảthiết thống kê. 55 2.5.2 Trường hợp danh mục thịtrường là VN-Index . 58 2.5.2.1 Mô hình hồi qui, tính beta chứng khoán . 58 2.5.2.2 đường thịtrường chứng khoán . 59 2.5.2.3 định giá tài sản . 61 2.5.2.4 Kiểm định các giảthiết thống kê. 62 2.6 ƯỚC LƯỢNG TỶSUẤT SINH LỢI KỲVỌNG BẰNG MÔ HÌNH FAMA – FRENCH 3 NHÂN TỐ(FF3FM). 65 2.6.1 Phân tích dữliệu sơbộ . 65 2.6.2 Kiểm định các giảthiết thống kê . 66 2.6.2.1 Kiểm định giảthiết đối với các hệsốhồi qui . 66 2.6.2.2 Kiểm định sựphù hợp của hàm hồi qui, phân tích hồi qui . 68 2.6.2.3 Kiểm định tựtương quan, thống kê Durbin Watson. 692.6.2.4 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến . 70 2.6.3 Ước lượng TSSL kỳvọng và định giá tài sản . 70 2.6.4 So sánh kết quảgiữa FF3FM và CAPM . 73 2.6.5 Kết quảhồi qui so sánh giữa các nhân tốcủa FF3FM. 76 2.6.6 Minh hoạmối quan hệgiữa biến phụthuộc và biến giải thích bằng đồthịtrong các trường hợp . 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 81 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH đẦU TƯTÀI CHÍNH HIỆN đẠI VÀO TTCK VIỆT NAM. 83 3.1 GIỚI THIỆU PHẦM MỀM. 83 3.1.1 Tổng quan vềcác phần mềm phân tích chứng khoán thông dụng . 83 3.1.2 Lựa chọn môi trường đểphát triển phần mềm . 83 3.2 CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM . 84 3.2.1 Phần xửlý dữliệu đầu vào . 84 3.2.2 Phần kiểm định qui luật phân phối của TSSL chứng khoán . 87 3.2.3 Lý thuyết danh mục . 88 3.2.4 đường thịtrường vốn . 90 3.2.5 Mô hình định giá tài sản vốn . 91 3.2.6 Mô hình Fama – French 3 nhân tố . 93 3.3 GIẢI PHÁP đỂNÂNG CAO HIỆU QUẢKHI ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH đẦU TƯTÀI CHÍNH HIỆN đẠI VÀO TTCK VIỆT NAM . 98 3.3.1 Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quảthực nghiệm của các mô hình . 98 3.3.1.1 Phân tích giả định của các mô hình. 98 3.3.1.2 Các nguyên nhân khác. 103 3.3.2 Giải pháp đểnâng cao hiệu quả ứng dụng các mô hình đầu tưtài chính hiện đại vào TTCK Việt Nam . 104 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 106 PHẦN KẾT LUẬN. 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 108

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU . vi

DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT . vii

DANH MỤC CÁC HÌNH . vii

DANH MỤC CÁC BẢNG. x

PHẦN MỞ đẦU. 1

1. Lý do chọn đềtài nghiên cứu. 1

2. Mục đích nghiên cứu . 2

3. đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp nghiên cứu . 3

5. Giới hạn của đềtài nghiên cứu . 3

6. Tóm tắt nội dung luận văn . 4

CHƯƠNG 1:

MỘT SỐMÔ HÌNH đẦU TƯTÀI CHÍNH HIỆN đẠI . 5

1.1 LÝ THUYẾT DANH MỤC MARKOWITZ. 5

1.1.1 Tổng quan . 5

1.1.2 Rủi ro . 5

1.1.3 Tỷsuất sinh lợi. 6

1.1.4 Thành lập một danh mục đầu tư . 9

1.1.5 đường biên hiệu quả(Efficient Frontier). 10

1.1.6 đường biên hiệu quảvà hàm hữu dụng . 11

1.2 MÔ HÌNH đỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) . 13

1.2.1 Lý thuyết thịtrường vốn. 13

1.2.1.1 đường thịtrường vốn . 15

1.2.1.2 Danh mục thịtrường . 18

1.2.1.3 đo lường sự đa dạng hoá . 19

1.2.2 đường thịtrường chứng khoán. 20

1.2.3 Mô hình định giá tài sản vốn . 22

1.2.4 Sựkhác biệt giữa CML và SML. 23

1.2.5 Mởrộng các giả định của CAPM . 24

1.2.5.1 Sựkhác biệt giữa lãi suất đi vay và lãi suất cho vay. 24

1.2.5.2 CAPM với trường hợp có chi phí giao dịch . 25

1.2.5.3 CAPM trong trường hợp có thuế . 25

1.3 MÔ HÌNH FAMA-FRENCH 3 NHÂN TỐ(FF3FM) . 26

1.3.1 Xây dựng mô hình. 26

1.3.2 Các nhân tốcủa mô hình Fama - French 3 nhân tố . 27

1.4 KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH TRÊN THẾGIỚI. 29

1.4.1 Thực nghiệm của CAPM . 29

1.4.2 Thực nghiệm của Mô hình Fama - French 3 nhân tố. 29

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 30

CHƯƠNG 2:

ỨNG DỤNG MỘT SỐMÔ HÌNH đẦU TƯTÀI CHÍNH HIỆN đẠI

VÀO TTCK VIỆT NAM . 31

2.1 THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . 31

2.1.1 Tổng quan . 31

2.1.2 Thực tế ứng dụng các mô hình tại Việt Nam . 32

2.2 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬLÝ DỮLIỆU. 34

2.2.1 Phương pháp thu thập dữliệu . 34

2.2.2 Phương pháp xửlý dữliệu. 35

2.3 KIỂM đỊNH GIẢTHUYẾT THỐNG KÊ VỀQUI LUẬT

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA TỶSUẤT SINH LỢI CHỨNG KHOÁN . 37

2.3.1 đặt vấn đề . 37

2.3.2 Kết quảkiểm định . 37

2.4 THÀNH LẬP DANH MỤC đẦU TƯTỐI ƯU . 39

2.4.1 Danh mục hiệu quảgồm các tài sản rủi ro . 39

2.4.2 Danh mục hiệu quảgồm danh mục tài sản rủi ro kết hợp với

một tài sản phi rủi ro. 44

2.4.3 Danh mục thịtrường, tính hiệu quảcủa VN-Index . 48

2.5 đƯỜNG THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ đỊNH GIÁ TÀI SẢN . 49

2.5.1 Trường hợp danh mục thịtrường là danh mục “thịtrường” gồm 26

chứng khoán . 49

2.5.1.1 Mô hình hồi qui, tính beta chứng khoán . 49

2.5.1.2 đường thịtrường chứng khoán . 51

2.5.1.3 định giá tài sản . 53

2.5.1.4 Kiểm định các giảthiết thống kê. 55

2.5.2 Trường hợp danh mục thịtrường là VN-Index . 58

2.5.2.1 Mô hình hồi qui, tính beta chứng khoán . 58

2.5.2.2 đường thịtrường chứng khoán . 59

2.5.2.3 định giá tài sản . 61

2.5.2.4 Kiểm định các giảthiết thống kê. 62

2.6 ƯỚC LƯỢNG TỶSUẤT SINH LỢI KỲVỌNG BẰNG MÔ

HÌNH FAMA – FRENCH 3 NHÂN TỐ(FF3FM). 65

2.6.1 Phân tích dữliệu sơbộ . 65

2.6.2 Kiểm định các giảthiết thống kê . 66

2.6.2.1 Kiểm định giảthiết đối với các hệsốhồi qui . 66

2.6.2.2 Kiểm định sựphù hợp của hàm hồi qui, phân tích hồi qui . 68

2.6.2.3 Kiểm định tựtương quan, thống kê Durbin Watson. 69

2.6.2.4 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến . 70

2.6.3 Ước lượng TSSL kỳvọng và định giá tài sản . 70

2.6.4 So sánh kết quảgiữa FF3FM và CAPM . 73

2.6.5 Kết quảhồi qui so sánh giữa các nhân tốcủa FF3FM. 76

2.6.6 Minh hoạmối quan hệgiữa biến phụthuộc và biến giải thích bằng

đồthịtrong các trường hợp . 78

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 81

CHƯƠNG 3:

XÂY DỰNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH đẦU TƯTÀI

CHÍNH HIỆN đẠI VÀO TTCK VIỆT NAM. 83

3.1 GIỚI THIỆU PHẦM MỀM. 83

3.1.1 Tổng quan vềcác phần mềm phân tích chứng khoán thông dụng . 83

3.1.2 Lựa chọn môi trường đểphát triển phần mềm . 83

3.2 CÁC CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM . 84

3.2.1 Phần xửlý dữliệu đầu vào . 84

3.2.2 Phần kiểm định qui luật phân phối của TSSL chứng khoán . 87

3.2.3 Lý thuyết danh mục . 88

3.2.4 đường thịtrường vốn . 90

3.2.5 Mô hình định giá tài sản vốn . 91

3.2.6 Mô hình Fama – French 3 nhân tố . 93

3.3 GIẢI PHÁP đỂNÂNG CAO HIỆU QUẢKHI ỨNG DỤNG

CÁC MÔ HÌNH đẦU TƯTÀI CHÍNH HIỆN đẠI VÀO TTCK VIỆT NAM . 98

3.3.1 Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quảthực nghiệm của các mô hình . 98

3.3.1.1 Phân tích giả định của các mô hình. 98

3.3.1.2 Các nguyên nhân khác. 103

3.3.2 Giải pháp đểnâng cao hiệu quả ứng dụng các mô hình đầu tưtài

chính hiện đại vào TTCK Việt Nam . 104

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 106

PHẦN KẾT LUẬN. 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY