Luận văn Tuyển dụng nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Bình Minh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN. i

LỜI CẢM ƠN . ii

LỜI MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 2

3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu . 3

3.1. Mục tiêu nghiên cứu . 4

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. 4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4

4.1. Đối tượng nghiên cứu . 4

4.2. Phạm vi nghiên cứu. 4

5. Phương pháp nghiên cứu. 4

6. Kết cấu của luận văn. 5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG

DOANH NGHIỆP. 6

1.1. Khái niệm, vai trò và nguyên tắc của tuyển dụng nhân lực. 6

1.1.1. Một số khái niệm . 6

1.1.2. Vai trò của tuyển dụng trong doanh nghiệp . 7

1.1.3. Nguyên tắc tuyển dụng trong doanh nghiệp. 9

1.2. Nội dung của tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp . 9

1.2.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng .11

1.2.3. Thông báo tuyển dụng.17

1.2.4. Thu nhận và sàng lọc hồ sơ .18

1.2.5. Phỏng vấn sơ bộ.19

1.2.6. Kiểm tra, trắc nghiệm tuyển dụng .20

1.2.7. Phỏng vấn tuyển chọn .21

1.2.8. Tập sự thử việc.23

1.2.9. Ra quyết định tuyển dụng.23

1.3. Tiêu chí đánh giá kết quả của tuyển dụng nhân lực.24

1.3.1. Tỷ lệ sàng lọc.24iv

1.3.2. Tỷ lệ chọn .24

1.3.3. Tỷ lệ nhân viên mới nghỉ việc .24

1.3.4. Tỷ lệ nhân viên mới thôi việc.25

1.3.5. Tỷ lệ nhân viên đào tạo lại .25

1.3.6. Tỷ lệ đáp ứng được nhân lực theo kế hoạch tuyển dụng đầu năm được duyệt..25

1.3.7. Tỷ lệ đáp ứng được nhân lực theo những điều chỉnh, yêu cầu đột xuất trongnăm.26

1.3.8. Chi phí tuyển dụng trên một đầu người (chi phí dành cho tuyển dụng/ số

lượng ký hợp đồng chính thức) .26

1.3.9. Kết quả thực hiện công việc của nhân viên mới.26

1.3.10. Năng suất lao động bình quân của nhân viên mới.26

1.4. Các yếu tố tác động đến tuyển dụng nhân lực .26

1.4.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.26

1.4.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp .28

1.5. Kinh nghiệm tuyển dụng nhân lực của một số doanh nghiệp.31

1.5.1. Kinh nghiệm tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp .31

1.5.2. Bài học kinh nghiệm .35

Tiểu tiết chương 1 .37

Chương 2: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG BÌNH MINH.38

2.1. Tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Bình Minh.38

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .38

2.1.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .39

2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.39

2.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.41

2.1.5. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty.43

2.2. Phân tích thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu

hạn xây dựng Bình Minh.50

2.2.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng .51

2.2.2. Chuẩn bị và lập kế hoạch tuyển dụng .53v

2.2.3. Thông báo tuyển dụng.59

2.2.4. Thu nhận và chọn lọc hồ sơ.61

2.2.5. Phỏng vấn sơ bộ.63

2.2.6. Phỏng vấn của lãnh đạo trực tiếp.67

2.2.7. Tiếp nhận và thử việc.68

2.2.8. Ra quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng lao động .70

2.3. Đánh giá hiệu quả tuyển dụng nhân lực của công ty.71

2.3.1. Tỷ lệ sàng lọc.71

2.3.2. Tỷ lệ chọn .72

2.3.3.Tỷ lệ nhân viên mới nghỉ việc.73

2.3.4. Tỷ lệ nhân viên mới thôi việc.74

2.3.5. Tỷ lệ nhân viên đào tạo lại .74

2.3.6. Tỷ lệ đáp ứng nhân lực theo kế hoạch tuyển dụng trong năm .75

1.3.7. Tỷ lệ đáp ứng nhân lực theo yêu cầu đột xuất trong năm.75

2.3.8. Chi phí tuyển dụng.76

2.3.9. Kết quả đánh giá thực hiện công việc.77

2.3.10. Năng suất lao động bình quân .77

2.4. Đánh giá chung về tuyển dụng nhân lực tại công ty.78

2.4.1. Ưu điểm.78

2.4.2. Hạn chế.79

2.4.3. Nguyên nhân.80

Tiểu tiết chương 2 .82

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG BÌNH MINH.83

3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới .83

3.1.1. Mục tiêu của công ty đến năm 2020 .83

3.1.2. Chiến lược phát triển của công ty.83

3.2. Định hướng tuyển dụng của công ty .84

3.2.1. Số lượng tuyển dụng .84

3.2.2. Chất lượng tuyển dụng.84

3.3. Giải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực.85vi

3.3.1. Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng và các phương pháp thu hút nguồn lực.85

3.3.2. Hoàn thiện các bước trong quy trình tuyển dụng nhân lực tại công ty.89

3.3.3. Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tuyển dụng .96

3.3.4. Phát triển đồng bộ công tác quản trị nguồn nhân lực .97

3.3.5. Một số giải pháp khác .102

Tiểu tiết chương 3 .105

KẾT LUẬN .106

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.108

PHỤ LỤC.110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY