Luận văn Tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần in Hồng Hà

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN

LỰCTRONG DOANH NGHIỆP . 8

1.1. Tổng quan về tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. 8

1.1.1. Khái niệm cơ bản. 8

1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. 11

1.1.3. Nguyên tắc tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp . 11

1.2. Nội dung tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. 13

1.2.1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng. 14

1.2.2. Tổ chức thực hiện tuyển dụng nhân lực . 19

1.2.3. Kiểm tra, đánh giá công tác tuyển dụng. 28

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp. 28

1.3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 29

1.3.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . 32

1.4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả của tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp . 34

1.5. Kinh nghiệm tuyển dụng nhân lực của một số công ty. 35

1.5.1. Kinh nghiệm tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần In Công Đoàn

Việt Nam. 35

1.5.2. Kinh nghiệm tuyển dụng nhân lực của Công ty In Tân Nhật Minh. 36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠN TUYỂN DỤNG NHÂN LỰCTẠICÔNG TY

CỔ PHẦN IN HỒNG HÀ . 38

2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần In Hồng Hà . 38

2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty. 38

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 40

2.1.3. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần In Hồng Hà . 44

2.1.4. Đặc điểm lao động của Công ty Cổ phần In Hồng Hà. 45II

2.2. Thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần In Hồng Hà. 48

2.2.1. Thực trạng về xây dựng kế hoạch tuyển dụng. 48

2.2.2. Thực trạng về tổ chức thực hiện tuyển dụng của Công ty Cổ phần InHồng Hà. 55

2.2.3. Thực trạng về kiểm tra, đánh giátuyển dụng của Công ty. 61

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực tại Công ty cổ phần InHồng Hà. 65

2.3.1. Nhân tố bên trong Công ty. 65

2.3.2. Nhân tố bên ngoài. 69

2.4. Đánh giá chung về tuyển dung nhân lực tại Công ty Cổ phần In Hồng Hà. 73

2.4.1. Những kết quả đạt được. 73

2.4.2. Những tồn tại, hạn chế. 74

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC

TẠI CÔNGTY CỔ PHẦN IN HỒNG HÀ . 77

3.1. Phương hướng phát triển của công ty Cổ phần in Hồng Hà. 77

3.1.1. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới . 77

3.1.2. Phương hướng, mục tiêu tuyển dụng nguồn nhân lực của Công ty . 80

3.2. Giải pháp hoàn thiện tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần In HồngHà . 81

3.2.1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu tuyển dụng . 81

3.2.2. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân lực của Công ty Cổ phần InHồng Hà. 82

3.2.3. Hoàn thiện công tác phân tích, đánh giá công việc làm cơ sở bố trí, sử

dụng nguồn nhân lực một cách hợp lý . 87

3.2.4. Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động để thu hút và duy

trì nguồn nhân lực chất lượng cao . 91III

3.2.5. Nâng cao chất lượng bộ phận tuyển dụng nhân lực của công ty. 99

3.3. Một số đề xuất, khuyến nghị . 100

KẾT LUẬN. 104

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 106

PHỤ LỤC . 108

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY