Luận văn Tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU. 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂNLỰC. 5

1.1. Khái niệm liên quan đến tuyển dụng lao động . 5

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực. 5

1.1.2. Khái niệm tuyển dụng. 6

1.1.3. Tuyển mộ . 6

1.1.4. Tuyển chọn. 7

1.1.5. Định hướng nhân viên . 8

1.2. Nội dung công tác tuyển dụng lao động. 8

1.2.1. Tuyển mộ lao động. 8

1.2.2. Tuyển chọn lao động. . 15

1.2.3. Định hướng nhân viên mới . 21

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng. 22

1.3.1. Các yếu tố bên trong tổ chức . 22

1.3.2. Các yếu tố bên ngoài tổ chức. 25

1.4.Vai trò và mối quan hệ của tuyển dụng với quản trị và phát triển nguồn nhânlực . 27

1.4.1. Vai trò tuyển dụng . 27

1.4.2. Mối quan hệ của tuyển dụng với quản trị và phát triển nguồn nhân lực . 28

1.5. Kinh nghiệm về tuyển dụng lao động trong các doanh nghiệp và kinh

nghiệm rút ra cho công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn . 29

1.5.1. Kinh nghiệm tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp trên thế giới . 29

1.5.2. Kinh nghiệm tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp trong nước . 32

1.5.3. Bài học rút ra cho Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn . 33ii

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN . 34

2.1. Giới thiệu về công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn. 34

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn. 34

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn . 35

2.1.3. Tổng quan về hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty cổ phần xi

măng Bỉm Sơn trong thời gian qua. 38

2.1.4. Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn. 40

2.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty cổ phần xi

măng Bỉm Sơn. 42

2.2.1. Cơ sở triển khai công tác tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần xi

măng Bỉm Sơn. 42

2.2.2. Cách thức tổ chức công tác tuyển dụng lao động tại công ty cổ phần xi

măng Bỉm Sơn. 43

2.2.3. Thực trạng tổ chức quy trình tuyển dụng lao động của công ty . 45

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của công

ty cổ phẩn xi măng Bỉm Sơn . 64

2.3.1. Các nhân tố bên trong. 64

2.3.2. Các nhân tố bên ngoài. 68

2.4. Đánh giá công tác tuyển dụng lao động tại công ty Cổ phần xi măng BỉmSơn. 71

2.4.1. Một số ưu điểm trong công tác tuyển dụng lao động tại CTCP xi măngBỉm Sơn . 71

2.4.2. Một số hạn chế trong công tác tuyển dụng tại CTCP xi măng Bỉm Sơn. 72

2.4.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác tuyển dụng lao động

tại CTCP xi măng Bỉm Sơn. . 74

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG

NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN . 76

3.1. Phương hướng phát triển trong sản xuất và kinh doanh của công ty trong

thời gian tới. 76iii

3.2. Phương hướng tuyển dụng lao động của công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

trong những năm tiếp theo. 77

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại công ty

cổ phần xi măng Bỉm Sơn . 78

3.3.1. Hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc. 78

3.3.2. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tuyển dụng . 79

3.3.3. Linh hoạt trong việc lựa chọn nguồn tuyển mộ. 80

3.3.4. Nâng cao chất lượng các quảng cáo tuyển dụng. 82

3.3.5. Hoàn thiện các mẫu test thông tin ứng viên . 83

3.3.6. Hoàn thiện phỏng vấn trong tuyển chọn. 85

KẾT LUẬN. 88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 0

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY