Luận văn Tư tưởng về phân quyền của một số triết gia phương tây cận đại và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài . 1

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 6

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn. 7

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn . 7

6. Đóng góp mới của luận văn. 8

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn. 8

8. Kết cấu của luận văn. 8

NỘI DUNG. 9

Chương 1 TIỀN ĐỀ CHO SỰ HÌNH THÀNH Tư TưỞNG PHÂN QUYỀN

CỦA CÁC TRIẾT GIA PHưƠNG TÂY THỜI CẬN ĐẠI . 9

1.1 Khái quát về tư tưởng phân quyền. 9

1.2 Điều kiện, tiền đề cho sự hình thành tư tưởng phân quyền của các triết

gia phương Tây thời Cận đại . 15

1.2.1 Điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội phương Tây thời Cận đại . 15

1.2.2 Tiền đề lý luận cho sự hình thành tư tưởng phân quyền . 20

Tiểu kết Chương 1. 29

Chương 2 MỘT SỐ NỘI DUNG Tư TưỞNG VỀ PHÂN QUYỀN CỦA

CÁC TRIẾT GIA PHưƠNG TÂY CẬN ĐẠI VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI

VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NưỚC PHÁP QUYỀN Ở VIỆT NAM HIỆNNAY . 31

2.1 Một số nội dung của tư tưởng về phân quyền ở các triết gia phương

Tây thời Cận đại. 31

2.1.1 Bản chất của việc phân quyền. 31

2.1.2 Cơ sở và một số nguyên tắc phân chia quyền lực. 362.1.3 Vai trò của các bộ phận quyền lực nhà nước và mối quan hệ giữachúng. 48

2.2 Giá trị và ý nghĩa tư tưởng phân quyền của các triết gia phương Tây

cận đại đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay. 59

2.2.1 Một số giá trị và hạn chế trong tư tưởng phân quyền của các nhà triết

học Tây Âu thời cận đại. 59

2.2.2 Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt namhiện nay. 62

2.2.3 Ý nghĩa tư tưởng phân quyền đối với việc xây dựng nhà nước pháp

quyền ở Việt Nam hiện nay. 71

Tiểu kết Chương 2 . 80

KẾT LUẬN . 82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY