Luận văn Tư tưởng canh tân về kinh tế, khoa học kỹ thuật của Phạm Phú Thứ

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 3

2. Tình hình nghiên cứu đề tài. . 4

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 7

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu. 7

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn. . 8

7. Kết cấu của luận văn. 8

PHẦN NỘI DUNG . 9

CHưƠNG 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH Tư TưỞNG CANH TÂN CỦA

PHẠM PHÚ THỨ . 9

1.1. Một số điều kiện chính trị - xã hội cho sự hình thành tư tưởng

canh tân của Phạm Phú Thứ. 9

1.1.1 Bối cảnh xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX. 9

1.1.2 Bối cảnh chính trị - xã hội - tư tưởng trên thế giới và khu vực châu Á16

1.2. Một số tiền đề lý luận hình thành tư tưởng canh tân của Phạm Phú

Thứ. 19

1.2.1 Truyền thống yêu nước Việt Nam. 19

1.2.2 Nho học ở Việt Nam thế kỷ XIX . 21

1.2.3 Ảnh hưởng tư tưởng phương Tây vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX. 22

1.2.4 Tư tưởng canh tân Việt Nam cuối thế kỷ XIX . 25

1.3. Cuộc đời, sự nghiệp và tác phẩm của Phạm Phú Thứ . 28

1.3.1 Cuộc đời và sự nghiệp. 28

1.3.2 Tác phẩm. 39

Tiểu kết chương 1. 442

CHưƠNG 2: NỘI DUNG Tư TưỞNG CANH TÂN VỀ KINH TẾ

KHOA HỌC KỸ THUẬT CỦA PHẠM PHÚ THỨ. 45

2.1. Khái quát tư tưởng canh tân của Phạm Phú Thứ . 45

2.1.1 Các giai đoạn phát triển tư tưởng canh tân Phạm Phú Thứ . 45

2.1.2 Sơ lược về tư tưởng canh tân Phạm Phú Thứ. 47

2.2 Tư tưởng canh tân về kinh tế của Phạm Phú Thứ. 54

2.2.1 Canh tân nội thương . 54

2.2.2 Canh tân ngoại thương . 56

2.2.3 Một số biện pháp để thực hiện canh tân về kinh tế. 58

2.3. Tư tưởng canh tân về khoa học kỹ thuật của Phạm Phú Thứ. 61

2.3.1 Tin tưởng vào sự phát triển khoa học kỹ thuật nước nhà . 61

2.3.2 Đào tạo nguồn nhân lực về khoa học kỹ thuật. 64

2.3.3 Xây dựng một hệ thống “thuật ngữ khoa học tổng hợp” . 66

2.3.4 Phổ biến khoa học kỹ thuật rộng rãi. 66

2.4. Một số giá trị và hạn chế trong tư tưởng canh tân về kinh tế, khoa

học kỹ thuật của Phạm Phú Thứ. . 69

2.4.1 Giá trị lý luận và thực tiễn . 69

2.4.2 Một số hạn chế trong tư tưởng canh tân của Phạm Phú Thứ. 72

Tiểu kết chương 2. 74

KẾT LUẬN . 76

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY