Luận văn Tự truyện, hồi kí - Tự truyện của Nguyên Hồng, Hồ Dzếnh, Tô Hoài từ góc nhìn diễn ngôn nghệ thuật

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU

ĐỐI TƯỢNG.15

1.1. Tự truyện, hồi kí - tự truyện như là những loại hình diễn ngôn .15

1.1.1. Khái niệm hồi kí; tự truyện ; hồi kí - tự truyện .15

1.1.2. Phương pháp nghiên cứu loại hình và việc phân xuất các loại hình diễn

ngôn nghệ thuật.24

1.2. Diễn ngôn nghệ thuật và diễn ngôn tự truyện, diễn ngôn hồi kí - tự truyện .26

1.2.1. Một số hướng tiếp cận diễn ngôn và hướng tiếp cận của tác giả luận văn .27

1.2.2. Sự hội tụ cái tôi tác giả, chủ thể viết, chủ thể kể trong diễn ngôn tự truyện,

hồi kí - tự truyện .33

1.2.3. Đặc điểm nội dung, cảm hứng, thế giới nghệ thuật của tự truyện, hồi kí - tự

truyện từ góc nhìn diễn ngôn .38

1.2.4. Đặc điểm ngôn từ và phương thức thể hiện nội dung, cảm hứng của tự

truyện, hồi kí - tự truyện từ góc nhìn diễn ngôn.41

1.2.5. Sự chi phối của thời - không gian trong tự truyện, hồi kí - tự truyện đối với

văn bản nghệ thuật: nét đặc trưng thi pháp thể loại nổi bật.45

1.3. Tự truyện, hồi kí - tự truyện trong sáng tác của Nguyên Hồng, Hồ Dzếnh, TôHoài.47

1.3.1. Tự truyện, hồi kí - tự truyện của Nguyên Hồng.47

1.3.2. Tự truyện của Hồ Dzếnh .48

1.3.3. Tự truyện, hồi kí - tự truyện của Tô Hoài .50

Tiểu kết chương 1 .52Chương 2. MÃ NỘI DUNG DIỄN NGÔN TRONG TỰ TRUYỆN, HỒI KÍ - TỰ

TRUYỆN CỦA NGUYÊN HỒNG, HỒ DZẾNH, TÔ HOÀI .53

2.1. Diễn ngôn tự truyện, hồi kí - tự truyện – diễn ngôn về “sự thật” nhằm thỏa mãn

nhu cầu nhận thức về cá nhân.54

2.1.1. Suy ngẫm, đánh giá lại chính mình .54

2.1.2. Giải thích trình trạng hiện tồn của chủ thể kể .62

2.2. Diễn ngôn tự truyện, hồi kí - tự truyện như là diễn ngôn về “sự thật” nhằm thể

hiện cái nhìn hồi quang về thế giới dĩ vãng.67

2.2.1. Bức tranh thiên nhiên, bức tranh sinh hoạt, đời sống xã hội.68

2.2.2. Sự xuất hiện của con người như là tâm điểm của hoạt động hồi tưởng.75

2.3. Các yếu tố chi phối diễn ngôn về “sự thật” trong tự truyện, hồi kí - tự truyện của

Nguyên Hồng, Hồ Dzếnh, Tô Hoài .82

2.3.1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội chi phối hệ tư tưởng.82

2.3.2. Cái nhìn sắc tộc, ý thức cội nguồn .86

2.3.3. Dấu ấn của đức tin, tôn giáo.89

2.3.4. Cái nhìn nữ quyền .91

2.3.5. Thời điểm sáng tác .94

2.3.6. Tự tạo cơ hội đối thoại trực tiếp với bạn đọc .95

Tiểu kết chương 2 .97

Chương 3. MÃ NGHỆ THUẬT DIỄN NGÔN TRONG TỰ TRUYỆN, HỒI KÍ -

TỰ TRUYỆN CỦA NGUYÊN HỒNG, HỒ DZẾNH, TÔ HOÀI.98

3.1. Cấu trúc diễn ngôn của ý thức hồi tưởng .98

3.1.1. Kết hợp linh hoạt các phương thức trần thuật .98

3.1.2. Sự hòa phối điểm nhìn trong kiến tạo diễn ngôn .102

3.1.3. Kĩ thuật tăng tốc, giảm tốc, đảo thuật, dự thuật .106

3.2. Kĩ thuật tạo tác diễn ngôn trần thuật .112

3.2.1. Diễn ngôn của người kể chuyện.1123.2.2. Diễn ngôn nhân vật.116

3.2.3. Vị thế tiếng nói của cái tôi tự truyện và sự đan bện, hòa phối các lớp diễn

ngôn trong tự truyện, hồi kí - tự truyện của ba nhà văn .121

3.3. Xu hướng liên kết, tổng hợp và lấn át trong tương tác thể loại.126

3.3.1. Xu hướng tổng hợp hình thức tự sự cỡ nhỏ với tự sự cỡ lớn .126

3.3.2. Xu hướng liên kết, tổng hợp tự truyện với tiểu thuyết.128

3.3.3. Xu hướng tổng hợp và lấn át giữa tự truyện và hồi kí .131

3.3.4. Xu hướng xâm lấn, mở rộng của chất thơ .135

Tiểu kết chương 3 .138

KẾT LUẬN .139

TÀI LIỆU THAM KHẢO.142

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY