Luận văn Tổng hợp hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔNG HỢP

HÌNH PHẠT

8

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của chế định tổng hợp hình phạt 8

1.1.1. Khái niệm tổng hợp hình phạt 8

1.1.2. Ý nghĩa của tổng hợp hình phạt 9

1.2. Các nguyên tắc tổng hợp hình phạt 10

1.2.1. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa 12

1.2.2. Nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa 14

1.2.3. Nguyên tắc cá thể hóa trong tổng hợp hình phạt 17

1.2.4. Nguyên tắc công bằng trong tổng hợp hình phạt 19

1.3. Khái quát lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam về chế định tổng hợp

hình phạt thời kỳ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay

21

1.3.1. Giai đoạn từ năm 1945 cho đến trước khi có Bộ luật hình sự

Việt Nam năm 1985

21

1.3.2. Giai đoạn áp dụng Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 27

1.3.3. Giai đoạn áp dụng Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 32

Chương 2: CÁC QUY PHẠM CỦA CHẾ ĐỊNH TỔNG HỢP HÌNH

PHẠT THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN

HÀNH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH HÀ GIANG

36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY