Luận văn Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong luật hình sự Việt Nam

ChƯơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG

TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI

KHÁC TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG

MẠNH TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM.

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc quy định tội cố ý gây thƯơng

tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƯời khác trong

trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong luật hình sự

Việt Nam. .

1.1.1. Khái niệm tội cố ý gây thƯơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe

của ngƯời khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh not

1.1.2. Ý nghĩa của việc quy định tội cố ý gây thƯơng tích hoặc gây tổn

hại cho sức khỏe của ngƯời khác trong trạng thái tinh thần bị

kích động mạnh. .

1.2. Khái quát lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam về tội cố ý gây

thƯơng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ngƯời khác

trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

1.2.1. Giai đoạn từ cách mạng tháng 8 năm 1945 đến trƯớc khi pháp

điển hóa Bộ luật hình sự năm 1985 . .

1.2.2. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985

đến trƯớc khi pháp điển hóa Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY