Luận văn Tổ chức khoa học tài liệu kỹ thuật tại Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng - Bộ xây dựng

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU. 03

1. Lý do chọn đề tài. 03

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 05

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 05

4. Nhiệm vụ nghiên cứu. 06

5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 07

6. Các nguồn tài liệu tham khảo . 08

7. Phương pháp nghiên cứu . 09

8. Đóng góp của đề tài . 10

9. Bố cục của đề tài. 10

PHẦN NỘI DUNG . 12

Chƣơng 1: Thành phần, nội dung và ý nghĩa của tài liệu kỹ thuật tại

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng. 12

1.1. Quá trình thành lập và hoạt động của TTKĐXD. 12

1.1.1. Vài nét về quá trình thành lập và hoạt động của Trung tâm. 12

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm . 14

1.2. Thành phần, nội dung tài liệu kỹ thuật tại TTKĐXD. 19

1.3. Đặc điểm và ý nghĩa của tài liệu kỹ thuật tại TTKĐXD . 22

Chƣơng 2: Thực trạng công tác tổ chức tài liệu kỹ thuật tại Trung tâm

Kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng . 32

2.1. Tình hình thu thập, bổ sung tài liệu . 32

2.2. Công tác lập hồ sơ tài liệu kỹ thuật . 35

2.3. Công tác phân loại tài liệu kỹ thuật. 37

2.4. Công tác xác định giá trị tài liệu kỹ thuật . 40

2.5. Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu kỹ thuật. 42Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Luận văn cao học 3 Nguyễn Mai Hương

2.6. Sự cần thiết phải tổ chức khoa học tài liệu kỹ thuật Trung tâm. 43

Chƣơng 3: Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tổ chức khoa học tài liệu

kỹ thuật tại TKĐXD. 47

3.1. Xây dựng và ban hành các qui định về tổ chức khoa học

tài liệu kỹ thuật. 48

3.2. Xây dựng phương án và tổ chức phân loại tài liệu kỹ thuật. 54

3.3. Tiến hành xác định giá trị và định thời hạn bảo quản tài liệu . 64

3.4. Xây dựng công cụ tra cứu khoa học tài liệu kỹ thuật . 69

3.5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức khoa học tài liệu . 74

3.6. Nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn về công tác lưu trữ

cho CBVC Trung tâm. 75

3.7. Đầu tư kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho công tác lưu trữ

tài liệu kỹ thuật. 84

KẾT LUẬN . 87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 90

PHẦN PHỤ LỤC. 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY